Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Zápis I./2008

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy z jednání ZO > Zápis I./2008 >
ZÁPIS
o průběhu  I. zasedání Zastupitelstva obce Omice,

konaného dne  11. února 2008  na Obecním úřadě  v Omicích

 
 
Starosta Radovan Pukl zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen  „zastupitelstvo obce“) v 18:00 hod.  a všechny přivítal.
 
Bod č. 1
Technický bod
 
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno sedm  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
 
Přítomni:   Radovan Pukl, Zbyněk Lukavský, Luboš Hájek, ing. Milan Sedláček,
                    Martin Žigárdy,  Marie Uhříčková,  Milena Hutirová
Omluveni:  Věra Vašicová, Jiří Kadela
Nepřítomni: /
 
Zapisovatelkou byla jmenována : Milena Hutirová
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli pan Zbyněk Lukavský a pan ing. Milan Sedláček, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
 
Pro pana Zbyňka Lukavského  
Hlasování č. 1: pro 7;  proti 0;  zdržel se 0
 
Pro pana Milana Sedláčka
Hlasování č. 2:  pro 7;  proti 0;  zdržel se 0
 
 
Usnesení č. 1/1102/08
Zastupitelstvo  obce Omice
 
schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu I. zasedání zastupitelstva obce Omice
pana Zbyňka Lukavského a pana Milana Sedláčka.                 .
 
 
 
 
 
 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl rozšířen o bod číslo 3 – Nákup nemovitosti č.p. 18 – dům Kucejových, a dále pan starosta nechal hlasovat o zařazení nového bodu a  o opravě programu.
 
Hlasování č.3:  pro 7; proti 0;  zdržel se 0
 
 
Usnesení č. 2/1102/08
Zastupitelstvo schvaluje doplněný návrh programu.
 
1)      Technické body
2)      Kontrola úkolů a plnění usnesení z minulého zasedání
3)      Nákup nemovitosti
4)      Projednání nákupu hasičské techniky
5)      Projednání dovybavení hasičského sboru
6)      Projednání opravy obecní cesty „Příční“
7)      Projednání rozpočtového opatření č. 9
8)      Informace o akci „Zkapacitnění dálnice D1 na šestiproudé uspořádání“
9)      Projednání zkušebního vrtu na obecním pozemku v lokalitě „Písky“
10)  Zpráva o činnosti jednotky SDH
11)  Různé
12)  Diskuze
13)  Závěr
 
 
Bod č.2
Kontrola úkolů a plnění usnesení z minulého zasedání
- Pan místostarosta Lukavský měl úkol zpracovat metodiku činnosti výboru pro rozvoj obce. K této problematice  vystoupí v bodě 11)Různé.
 
Bod č. 3
Nákup nemovitosti
 
Pan starosta seznámil zastupitele o záměru - koupě nemovitosti RD č. p. 18, který se nachází ve vhodné lokalitě v centru obce. Dům nabízí velké prostory (pozdější možné využití –  technické zázemí, garáž, knihovna….) . Nákup bude proveden přes realitní kancelář za cenu 2.450.000,--Kč + 105.000,--Kč. ( Právní poradenství, provize  a rezervační poplatky )  Tato cena je pro obec konečná.
 
Hlasování č. 4: pro 7; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 3/1102/08
 
Zastupitelstvo   s c h v a l u j e   nákup nemovitosti č. p. 18, na parcele  číslo 63/1 a pozemků p.č. 63/1, 64/3 a 458/5,  k.ú. Omice za těchto finančních podmínek: cena nemovitosti 2.450.000,--Kč, právní poradenství, provize a rezervační poplatky 105.000,--Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje ing. Sedláčka přípravou právních podkladů a dále pověřuje starostu Radovana Pukla podpisem  smluv. Dále bude splněna podmínka vypořádání kupní ceny notářskou úschovou a vypořádání daně z nemovitosti prodávajícím. Rozpočtové opatření 1/2008 bude projednáno v bodě 7 tohoto programu.
 
Bod č. 4
Projednání nákupu hasičské techniky
 
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s nákupem staršího hasičského auta v hodnotě 35.000,--Kč.
 
 
Hlasování č.5: pro 7; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 4/1102/08
Zastupitelstvo obce Omice  s c h v a l u j e  koupi hasičského auta. V hodnotě 35.000,-Kč.
 
Bod č. 5
Projednání dovybavení hasičského sboru
 
Pan starosta navrhl  dovybavení hasičského sboru motorovou pilou. Pila, která je ve vlastnictví obce je ve velmi dobrém stavu, 8 let stará, značky STIHL, pro potřeby hasičského sboru bude tato pila plně  dostačující,  proto navrhuje  stávající motorovou pilu převést do majetku SDH a pro obec se zakoupí nová motorová pila.
 
Hlasování č. 6 : pro 7 ; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 5/1102/08
Zastupitelstvo obce Omice   s c h v a l u j e  převod staré motorové pily z majetku obce do majetku SDH a současně s c h v a l u j e  nákup nové motorové pily pro potřeby OÚ.
 
Bod č. 6
Projednání opravy obecní cesty „Příční“
 
Projednání opravy cesta „Příční“ – firma Petra  Hodonín,  poničila tuto cestu při svážení dřeva. Byli vyzvání obecním úřadem, aby cestu upravili do původního stavu. Firma toto neuskutečnila v plném rozsahu, pouze povrchově upravila. Jelikož se jedná o účelovou komunikaci, domáhaní se opravy cesty je zdlouhavé, a proto  starosta navrhuje tuto účelovou komunikaci opravit na náklady obce  a následně vymáhat finanční podíl - náklady po firmách, které tuto cestu zničili. Navrhuje investovat do této opravy cca 50 000,-- Kč.
 
Hlasování č.7: pro 7; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 6/01102/08
Zastupitelé obce Omice s c h v a l u j i  tuto účelovou komunikaci opravit na náklady obce a dále postupovat tak, aby se firmy, které tento stav způsobily, na opravě finančně podílely.  
 
 
 
 
Bod č. 7
Projednání rozpočtového opatření č. 9/2007 a 1/2008
 
-         V rozsahu tohoto bodu byly projednány rozpočtová opatření č. 9/2007 a 1/2008.
Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu
 
Hlasování č. 8: pro 7; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 7/1102/08
Zastupitelstvo   s c h v a l i l o   rozpočtové opatření č. 9/2007 a 1/2008 ve znění dle přílohy.
 
Bod č. 8
Informace o akci „Zkapacitnění dálnice D1 na šestiproudé uspořádání“
 
Pan starosta seznámil zastupitelé s jednáním, které proběhlo s projektanty této stavby a investorem ŘSD. Jednání se vedou hlavně směrem k ochraně vodního  zdroje na Popůveckém katastru. Předmětem jednání je také most přes dálnici na Kývalce. Tento most  ŘSD v rámci stavby strhne a na svoje náklady postaví nový tak, aby byl zachován přirozený přechod přes dálnici a přístup na přilehlé pozemky. Most je nyní v majetku LČR, které však nově postavený most do svého majetku zpětně převzít nechtějí. Pokud se nenajde nový majitel, most zachován nebude. ŘSD proto oslovilo obec, zda si nově postavený most do majetku převezme. Vzhledem k závažnosti otázky požádal starosta zastupitelstvo obce o stanovisko.
 
Zastupitelstvo obce Omice  tuto záležitost prodiskutovalo, hodlá však ponechat volné pole pro další jednání s projekční firmou a s investorem stavby, ŘSD. Pokud se nenajde jiné vhodné řešení přístupů na pozemky, bude o osudu mostu dále jednat s investorem.
 
Bod č. 9
Projednání zkušebního vrtu na obecním pozemku v lokalitě „Písky“
 
Při zpracováváni projektové dokumentace na zkapacitnění vodního zdroje, narazila projekční firma na tento problém. Vzhledem k tomu, že všechny hydrogeologické průzkumy vycházejí z vrtů, který je od našeho plánovaného vrtu cca 40 m vzdálen, nelze s dostatečnou přesnosti navrhnout úpravnu vody. Navrhuji proto, s předstihem zkušební vrt přímo v plánovaném místě, který bude mít průměr 160 mm a v rámci stavby již nebude nutno tento vrt vrtat, pouze se vystrojí navrženou technologií. Tato technologie bude postavena přímo podle rozboru vody z tohoto vrtu. Starosta proto navrhuje provést tento zkušební vrt s předstihem, vynaložené finanční prostředky budou cca 100 000,-- Kč.
 
Hlasování č. 9: pro 7; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č.8/1102/08
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l i l o  provedení zkušebního vrtu na pozemku obce Omice.
 
 
 
 
 
Bod č. 10
Zpráva o činnosti jednotky SDH
Pan Jiří Brzobohatý předložil písemnou zprávu o činnosti JSDH, se kterou se zastupitelé seznámili a berou na vědomí.
 
 
 
Bod č.11
Různé
-         Opět jako loni proběhne humanitární sbírka, organizačních  věcí kolem této akce se ujala  paní Milena Hutirová, která upřesní termíny a časy konaní sběru.
-          
-         Pan starosta Radovan Pukl seznámil zastupitele s informacemi a se závěry  z ustavujícího  zasedání SMS ČR, jehož je obec Omice členem.Ustavující zasedání SMS ČR schválilo svým usnesením členský příspěvek jednotlivých obcí ve výši 1.000,-Kč za obec a 1,-Kč za občana. Jelikož členství obce Omice bylo podmíněno souhlasem zastupitelstva obce s výší členského příspěvku, požádal starosta zastupitelstvo o souhlas.
-          
Hlasování č. 10: pro 7; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 9/1102/08:  
zastupitelstvo s c h v a l i l o  uhrazení členského příspěvku ve výši  1.000,-Kč. Za obec a 1,- Kč za občana.
 
-         Pan místostarosta Lukavský informoval o činnosti výboru pro  rozvoj obce. Informační článek již byl uveřejněn v místním zpravodaji, kde byly poskytnuty základní informace o činnosti. Výbor pracuje podle zákona o obcích.
-         Pan Luboš Hájek reagoval na mail místního občana na ul. Tetčické, který žádal, aby na sloup v blízkosti jeho domu bylo  umístěno světlo VO s úsporným režimem, který by v noci světlo vypínal. VO  je v obci zřízeno z důvodu bezpečnosti na komunikacích a chodnících, proto  není na místě šetření s el. energií v nočních hodinách vypínáním  veřejného  osvětlení.
 
Bod č. 12
Diskuse
 
Pan Karel Chytrý navrhuje, aby základní údaje ze zasedání obecního zastupitelstva byly formou usnesení ze zasedání uváděny v místním zpravodaji. Pan starosta obce Omice odpověděl, že  není problém tato usnesení ze zasedání do zpravodaje vložit.
 
Bod č. 13
Závěr
 
Starosta ukončil po projednání všech bodů program zasedání Zastupitelstva obce  Omice 20:30 hodin.
 
 
V Omicích  dne   11. 2. 2008                     
 
Zapsal/a: ………………………..
 
 
 
…………………………….., starosta.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
……………………………….. …                                    ………………………………………
Počet zobrazení: 1958