Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Zápis VII.2007

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy z jednání ZO > Zápis VII.2007 >
ZÁPIS
o průběhu  VII.  zasedání Zastupitelstva obce Omice,

konaného dne  20. 12. 2007  na Obecním úřadě  v Omicích

 
 
Starosta Radovan Pukl zahájil VII. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen  „zastupitelstvo obce“) v 18:00 hod.  a všechny přivítal.
 
Bod č. 1
Technický bod
 
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno devět  členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
 
Přítomni:   Radovan Pukl, Zbyněk Lukavský, Luboš Hájek, ing. Milan Sedláček,
                   Věra Vašicová, Martin Žigárdy, Jiří Kadela, Marie Uhříčková,
                    Milena Hutirová
Omluveni:  /
Nepřítomni: /
 
Zapisovatelkou byla jmenována : Milena Hutirová
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženy byly paní Marie Uhříčková a slečna Věra Vašicová, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
 
Pro paní Marii Uhříčkovu
Hlasování č. 1: pro 9;  proti 0;  zdržel se 0
 
Pro slečnu Věru Vašicovou
Hlasování č. 2:  pro 9;  proti 0;  zdržel se 0
 
 
Usnesení č. 1/2012/07
Zastupitelstvo  obce Omice
 
schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu VII. zasedání zastupitelstva obce Omice
paní Marii Uhříčkovou, slečnu Věru Vašicovou.                       .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
 
Usnesení č. 2/2911/07
Zastupitelstvo schvaluje návrh programu.
 
1)      Technické body
2)      Kontrola úkolů a plnění usnesení z minulého zasedání
3)      Vystoupení zástupců sdružení „rozvoj a prosperita Omic“
4)      Projednání výše poplatků za odpady
5)      Projednání kalkulace vodného
6)      Projednání kalkulace stočného
7)      Projednaní rozpočtového opatření č. 8
8)      Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2008
9)      Různé
10)  Diskuze
11)  Závěr
 
Hlasování č.3:  pro 9; proti 0;  zdržel se 0
 
Bod č.2
 
Kontrola úkolů a plnění usnesení z minulého zasedání
-         Pan Lukavský byl pověřen vytipovat lokality pro náhradní výsadbu. Úkol je dlouhodobý, pan místostarosta Lukavský na něm stále pracuje.
-         Finanční výbor měl za úkol vypracovat rozpočtové opatření č. 8, bude podrobně rozpracován v programu v bodě č. 7.
-         Pan Luboš Hájek měl zajistit úpravu vypínaní světel na místním hřbitově, úkol je splněn.
 
 
Bod č. 3
 
Vystoupení zástupců sdružení „rozvoj a prosperita Omic“
Za sdružení vystoupil pan Karel Chytrý, seznámil zastupitele se vznikem tohoto sdružení. Sdružení bylo zaregistrováno 13. 9. 2007, má 7 členů, je možno  nahlédnout do jejich stanov. Podal zprávu o stavu věci s místní samoobsluhou a navrhuje jednání mezi majitelem a obecním úřadem. Dále vznesl žádost o využití hasičské zbrojnice ke schůzkám-(jednáním). Pan starosta navrhuje přímé jednání s SDH Omice. Pan Karel Chytrý vznesl dotaz na nově vzniklé  s.r.o. obchod Omice. Starosta odpověděl, s.r.o. bylo založeno a zapsáno do obchodního rejstříku, je zadán projekt k rekonstrukci nocležny, následně se podá žádost o stavební povolení. Pokud vše půjde bez průtahů, Do 3-4 měsíců může být zahájena stavební činnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 4
 
Projednání výše poplatku za odpady
Firma SITA nám zaslala nový ceník služeb a jimi požadovanou cenu na osobu a rok - pro rok 2008 tj. 376,04Kč. Za rok 2007 byl poplatek 365,-/občan/rok. Nový návrh byl stanoven na 380,-/občan/rok. Navýšení se pohybuje v rozsahu průměrné míry inflace. Pan Sedláček upozornil na rozdíl mezi částkou v rozpočtu a částkou skutečně vybranou. Odůvodnění se projedná s účetní OÚ.
 
Hlasování č.4: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 3/2012/07
Zastupitelstvo obce Omice  s c h v a l u j e  návrh na zvýšení poplatku za odpady na
380,--/občan/ rok.
 
Bod č. 5
Projednání kalkulace vodného
Tato kalkulace se odvíjí od podkladů dodaných správcem vodovodu – VAS. Poplatek v roce 2007 byl 26,15 Kč a na rok 2008 byl navržen na 28,01 Kč. Do zvýšení ceny vodného se z velké části promítá zvýšení sazby DPH na 9%
 
Hlasování č. 5 : pro 9 ; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 4/2012/07
Zastupitelstvo obce Omice   s c h v a l u j e  zvýšení poplatku za m3 vody na 28,01 Kč.
 
Bod č. 6
 
Projednání kalkulace stočného
Situace stejná jako u vodného, do kalkulace je nutno připočíst i půlroční správu SVBF a cca dvouměsíční propad mezi obcí a VAS a vydáním povolení k provozování pro zmíněnou firmu. V tomto mezidobí provoz zajišťovala obec sama. Vzhledem k rozjezdu stočného a k tomu, že cena byla v minulém období kalkulována s rezervou, navrhl starosta ponechat cenu stočného pro následující období beze změn, tedy pevná složka stočného 300 Kč / místo / rok, a cena m3 odpadní vody 13,50Kč.
 
Hlasování č.6: pro 9; proti 0; zdržel se 0
Usnesení č. 5/2012/07
Zastupitelé obce Omice s c h v a l u j i  ponechat poplatek za stočné na následující období ve stejné výši jako v období předešlém, , tedy pevná složka stočného 300 Kč / místo / rok, a cena m3 odpadní vody 13,50Kč.
 
 
 
 
Bod č. 7
 
Projednaní rozpočtového opatření č. 8
Předseda finančního výboru pan Milan Sedláček přednesl návrh rozpočtového opatření č. 8. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
 
Hlasování č. 7: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 6/2012/07
Zastupitelé obce Omice  s c h v a l i l o  návrh rozpočtového opatření č. 8. 
 
Bod č. 8
 
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2008
Předseda finančního výboru pan Milan Sedláček přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2008, seznámil zastupitelé s jednotlivými položkami příjmy X výdaje, s novým příjmem „Nájemné obecní byty“ a využití části rezervy z minulých let. K rozpočtu nebyly ze strany občanů, ani zastupitelstva obce vzneseny žádné připomínky. Rozpočet obce na rok 2008 je přílohou tohoto zápisu.
 
Hlasování č. 8: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 7/2012/07
Zastupitelé obce Omice  s c h v a l i l o  návrh rozpočtu obce na rok 2008. 
 
Bod č. 9
 
Různé
Dle §79 odst.5, zák. 128/2000 sb., požádal starosta  zastupitelstvo o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou.
 
Hlasování č. 9: pro 8; proti 0; zdržel se 1
 
Usnesení č.8/2012/07
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l i l o  proplatit panu starostovi nevyčerpanou dovolenou  za rok 2007.
 
Bod č. 10
 
Diskuze
Vystoupil pan Karel Chytrý s dotazem na pana místostarostu Lukavského, tykajícího se na náplň činnosti stavební komise, požaduje upřesnění činnosti a práv členů stavebního výboru. Pan místostarosta Lukavský slíbil, že pravidla činnosti stavební komise budou vypracovány a uveřejněny.
 
 
 
Bod č.11
 
Závěr
 
Starosta ukončil po projednání všech bodů program zasedání Zastupitelstva obce  Omice 19:30 hodin.
 
V Omicích  dne  20.12.  2007                       
 
Zapsal/a: ………………………..
 
 
 
…………………………….., starosta.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
………………………………..
 
 
 
 
…………………………………
 
Počet zobrazení: 1937