Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Zápis III./2007

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy z jednání ZO > Zápis III./2007 >
ZÁPIS
o průběhu  III.  zasedání Zastupitelstva obce Omice,

konaného dne  25. června 2007  v Sokolovně v Omicích

 
 
Starosta Radovan Pukl zahájil III. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen  „zastupitelstvo obce“) v 18:00 hod.  a všechny přivítal.
 
 
 
Bod č. 1
Technický bod
 
 
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to deset dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno devět členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
 
Přítomni:   Radovan Pukl, Zbyněk Lukavský, Luboš Hájek, ing. Milan Sedláček, Milena
                   Hutirová,  Věra Vašicová, Martin Žigárdy, Jiří Kadela, Marie Uhříčková
Omluveni:  /
Nepřítomni: /
 
Zapisovatelkou byla jmenována : Milena Hutirová
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
 
Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli paní Marie Uhříčková a pan ing. Milan Sedláček , kteří vyslovili s návrhem souhlas.
 
Pro paní  Marii Uhříčkovou
Hlasování č. 1: pro 8;  proti 0;  zdržel se 1
 
Pro pana Milana Sedláčka
Hlasování č. 2:  pro 8;  proti 0;  zdržel se 1
Pánové přijali.
 
Usnesení č. 1/2506/07
Zastupitelstvo  obce Omice
schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce Omice
paní Marii Uhříčkovou a pana Milana Sedláčka.                      .
 
 
 
 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, a navrhl, aby bod 11. byl posunut na začátek zasedání za technické body a na program jednání byl dále přidán bod projednání smlouvy s firmou Vodafone na zřízení věcného břemene el. přípojky.
 
Hlasování č.3:  pro 9; proti 0;  zdržel se 0
 
Usnesení č. 2/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
schvaluje následující program zasedání zastupitelstva,  bod  11. bude vložen
 na začátek jednání. Dále bylo do programu zařazeno projednání smlouvy s firmou Vodafone
o zřízení věcného břemene el. přípojky.
 
Nový program zasedání:
 
1.      Technické body
2.      Kontrola úkolů a plnění usnesení z minulého zasedání
3.      Projednání připomínek občanů k územnímu plánu
4.      Projednání odprodeje obecních pozemků manželům  Janečkovým, Otavovým a panu Hoblíkovi
5.      Projednání závěrečného účtu
6.      Projednání nákupu hasičského auta pro JSDH Omice, včetně úprav hasičské zbrojnice
7.      Projednání stanoviska starostů obcí k variantě vedení rychlostní silnice R 43 Boskovickou brázdou
8.      Projednání dohody o narovnání se SVBF
9.      Projednání záměru pronajmout pozemek od pozemkového fondu ČR
10.  Projednání záměru pronajmout obecní pozemek
11.  Projednání nabídky na provedení paspartu komunikací
12.  Projednání smlouvy Vodafon
13.  Různé
14.  Diskuse
15.  Závěr
 
Bod č.2
Kontrola úkolů a plnění usnesení z minulého zasedání
Z předchozího zasedání nevzešly žádné úkoly.
 
Bod č. 3
Projednání připomínek občanů k územnímu plánu
 
Před zahájením projednávání připomínek občanů k územnímu plánu přednesl starosta, že mu byl zastupiteli obce  předložen návrh zastupitelstva obce, aby lokality Z.7, Z.22, Z.25, byly řešeny místním referendem.
Starosta vyzval zastupitelstvo, aby v souladu s jednacím řádem hlasovalo o zařazení  tohoto návrhu na pořad jednání.
 
Hlasování č. 4:   pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0,
 
Usnesení č.3/2506/07
 
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e  zařazení projednávání návrhu zastupitelů obce Omice na řešení ploch Z.7, Z.22, Z.25 na pořad jednání.
 
Starosta přednesl návrh zastupitelstva obce Omice.: „ V souvislosti s rozhodováním zastupitelstva obce Omice o územním plánu navrhujeme, aby dle ustanovení zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění byly řešeny změny v lokalitách Z.7, Z.22, Z.25 formou místního referenda. Dále navrhujeme pověřit tři členy zastupitelstva obce Omice přípravou podkladů na příští zasedání , na kterém by mělo být hlasováno o vyhlášení místního referenda.“
Starosta vyzval zastupitele, aby hlasovali o tomto návrhu.
 
Hlasování č. 5: pro 8; proti 1; zdržel se 0
 
Dále starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na členy tříčlenné přípravné komise pro místní referendum.
Byli navrženi: Ing. Sedláček Milan
                               Hájek Luboš
                               Lukavský Zbyněk
 
Hlasování č.6:  pro 8, proti 1, zdržel se 0
 
Usnesení č. 4/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
s o u h l a s í  s tím, aby lokality  Z.7, Z.22,Z.25, byly řešeny   formou místního referenda.
Dále zastupitelstvo p o v ě ř u j e  přípravnou komisi ve složení: Ing. Sedláček Milan , Hájek Luboš,  Lukavský  Zbyněk přípravou materiálů pro zadání podmínek, podkladů, otázek pro vyhlášení místního referenda.
 
Dále zastupitelstvo přikročilo k projednávání připomínek občanů k územnímu plánu.
 
Připomínka č.1, Vítězslav Vrbka – Připomínka k lokalitě Z.25
lokalita Z 25 – bude řešena místním referendem.
 
Připomínka č.2, Karel Chytrý – Připomínka k lokalitě Z.22
lokalita Z 22 – bude řešena místním referendem.
Připomínka č.3, Vítězslav a Dan Vrbkovi – žádost o rozšíření lokality Z.22
Není připomínka, ale žádost o změnu. Není v současnosti předmětem jednání.
Starosta navrhl tyto připomínky neprojednávat.
 
Hlasování č. 7: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 
Usnesení č. 5/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S o u h l a s í  s tím, aby připomínky č. 1,2,3, nebyly při tomto jednání projednávány. Připomínky č. 1,2, se vztahují k lokalitám Z.25 a Z.22, které budou řešeny místním referendem,  připomínka č.3, je žádostí o změnu.
 
 
Připomínka č.4, Vladimír Kalovský – přístup do lesních prostor, lokality  Z.10,Z.11,Z.22,Z.24
 
Hlasování č. 8: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 6/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e  toto usnesení: Situace kolem přístupu do lesů se bude  řešit mimo zastavovací plán, bude vyvoláno jednání s nájemcem pozemků ing.Leopoldem Jelínkem o možnosti vytvoření průchodů do lesních lokalit..Ostatní lokality zmíněné v připomínce  budou  v následných regulativech řešeny tak, aby nedošlo k vzniku neprůchozích bloků.
 
Hlasování č. 9: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
 
Připomínka č.5, Odehnalova Antonie – Nesouhlas s umístěním obchvatu obce.
 
Hlasování č. 9: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 7/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e toto usnesení: Původně měl přes  pozemek p. Odehnalové  vést obchvat obce, nyní je připomínka bezpředmětná, důvody pominuly (obchvat obce nebude realizován).
 
Připomínka č.6, Jindřiška Coufalová – připomínka  k původnímu obchvatu obce
a k výstavbě na ulici Dolny lokality Z.9, Z.10
 
Hlasování č. 10: pro 9; proti 0; zdržel se 0
Usnesení č. 8/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e toto usnesení: Obchvat obce nebude realizován. Paní Coufalová žádá o vyrovnání přilehlého pozemku. Nelze jí vyhovět, neboť tyto pozemky nejsou v majetku obce.
Výstavba v lokalitách Z.9, Z.10 nebude tak rozsáhlá, aby si vyžádala zvláštní dopravní řešení.
 
Připomínka č.7, Manželé Ourodovi – Nesouhlas s obchvatem obce.
 
Hlasování č. 11: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 9/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e  toto usnesení: Připomínka je  bezpředmětná - pominuly důvody
 
Připomínka č.8, Ing.arch. Jiří Adam – Připomínka k urbanistickému řešení lokalit. Z.7, Z.22, Z.25.
 
Hlasování č. 12: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
 
 
Usnesení č.10/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e  toto usnesení: Lokality,Z.7,Z.22,Z.25, pokud budou lokality schváleny  místním referendem, zastupitelstvo počítá, že při  dalším projednávání uvedených lokalit, budou tyto řešeny závazným regulativem, na kterém se budou urbanisté podílet.
 
 
Připomínka č.9, Mgr.Pavel Rujbr – lokalita LÍCHY.
 
Hlasování č. 13: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 11/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e toto usnesení: Předmětná lokalita není připomínkou k  projednávaným změnám územního plánu. V současném územním plánu je v této lokalitě podmínkou výstavby zastavovací studie. Zastupitelstvo projedná řešení této lokality se zpracovatelem územního plánu.
 
 
Byla navržena diskuze k připomínkám, územnímu plánu i k referendu,
 dle jednacího řádu.
 
Hlasování č.14:  pro 6; proti 3; zdržel se 0
 
Usnesení č.  12/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
 s o u h l a s í   s otevřením diskuze k projednávanému bodu.
 
p.Bartoš: Vyjádřil se k otázce místního referenda, vzhledem k útokům na zastupitelstvo byl z pléna ukončen.
p.Hromek:  Vznesl dotaz, zda otázka v referendu bude řešit všechny lokality zároveň. Ne, předběžně otázky budou tři, ke každé lokalitě zvlášť.
p.Chytrý: Vyjádřil podivení nad tím, že zastupitelstvo zvrátilo rozhodnutí dřívějšího zastupitelstva, a vznesl obavy, zda je obec schopna získat dotace, či zainvestovat stavbu ČOV a vodovodu bez účasti silných investorů.
p.Novák: Vyjádřil souhlas s vyjádřením p.Chytrého. Pan starosta mu odpověděl, že získání dotací z Evropských fondů je v každém případě podmíněno kromě dokumentace hlavně zajištěním financování z vlastních, tedy obecních, zdrojů. Vzhledem k tomu, že se dále odchýlil od tématu, byl předsedajícím ukončen.
p.Vrbka st. Dotaz na  dříve zmíněnou možnost postavit 73 domů. Současná situace s vodou a ČOV  prozatím nedovoluje  takovouto zastavěnost připojit. Vzhledem k přibývajícímu počtu bazénů v obci a stavu ČOV stačí tato kapacita pouze na přirozený pozvolný nárůst zastavěnosti. Tyto problémy je však potřeba řešit regulativy na jednotlivé lokality, které přesně stanoví  podmínky zastavěnosti, navíc obec intenzivně pracuje na řešení těchto problémů bez ohledu na vývoj územního plánu.
 
 
 
Bod č. 4
Projednání odprodeje obecních pozemků manž. Janečkovým,  Otavovým a panu Hoblíkovi,
 
Starosta konstatoval, že záměr odprodat části obecního pozemku manž. Otavovým, manž. Janečkovým a p. Hoblíkovi byl řádně a v  termínu vyvěšen na úřední desce, k záměru se nikdo z občanů nevyjádřil. Pozemky budou odprodány za cenu  200 Kč/m2,  geometrické zaměření, znalecký posudek, náklady kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru  hradí kupující.
 
Hlasování č. 15: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 13/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
s o u h l a s í s odprodejem částí obecního pozemku p.č. 812/24 – ostatní plocha, zapsaného na LV 10001 vedeném Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje pro obec a k.ú. Omice Manželům Otavovým, manželům Janečkovým a p.Hoblíkovi za uvedených podmínek:
    Cena : 200,-Kč/m2, ( výměry budou vycházet z geometrického zaměření )
    Geometrické zaměření, znalecký posudek, náklady kupní smlouvy a návrhu na vklad
    hradí kupující.
 
 
 
Bod č. 5
Projednání závěrečného účtu a návrh na schválení výsledků hospodaření obce.
 
Předseda finančního výboru, ing. Sedláček přednesl Závěrečný účet obce Omice za rok 2006 a předložil návrh usnesení. Závěrečný účet obce Omice za rok 2006 je přílohou tohoto zápisu.
 
Hlasování č. 16: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 14/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
 s ch v a l u j e  závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo tato nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce:
Nedostatek:
Na základě smlouvy s firmou OUTDOOR AKZENT s.r.o. pronajímala obec pozemky. Roční nájemné činí 40 000,- Kč (placeno čtvrtletně). Obec neúčtovala okamžikem uskutečnění účetního případu, ale až okamžikem platby. Příjem za nájem pozemků byl účtován proti účtu 215 – Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků.
Nápravné opatření:
Roční předpis nájemného byl dokladem č. 220001 ze dne 1. 2. 2007 zaúčtován na účet:
 315/14 – pohledávky za rozpočtové příjmy/pronájem pozemků f. OUTDOOR AKZENT
 
 
 
Nedostatek:
Bez právního důvodu jsou propláceny účetní doklady znějící na Obecní úřad, např. č.d. 821 – faktura od firmy Mediacop s.r.o.; d.č. 712 od firmy KONICA MINOLA; d.č. 707 – Československá filmová společnost s.r.o. Rovněž veškeré výdajové pokladní doklady jsou označeny razítkem Obecní úřad.
Nápravná opatření:
Firmy Mediakop s.r.o., KONICA MINOLTA a Československá filmová společnost s.r.o. byly telefonicky vyzvány, aby příště na faktury v adrese odběratel uváděly „Obec Omice“. Dále bylo přijato systémové opatření, aby napříště nedošlo k neodůvodněnému proplacení faktury znějící na odběratele Obecní úřad. Bylo rovněž zhotoveno nové hranaté razítko „Obec Omice“ a výdajové pokladní doklady jsou již označovány tímto nově zhotoveným razítkem.
 
Předseda finančního výboru dále předložil rozpočtové opatření č.4.
Projednání přijetí rozpočtového opatření č. 4, jedná se o příjem 100 000,-- ( pokuta fa.BAU,  za porušení stavebního povolení). Na straně výdajů půjde o neinvestiční výdaje – příspěvky na žáky ZŠ, právní služby a daň z nemovitosti.
Rozpočtové opatření č.4 je přílohou tohoto zápisu.
 
Hlasování č. 17: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 15/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
 s c h v a l u j e  rozpočtové opatření č. 4 v navrženém znění.
 
 
 
Bod č. 6
Projednání nákupu hasičského auta pro JSDH Omice, včetně úprav hasičské zbrojnice
 
Vzhledem k nejednotnosti jak místního sboru dobrovolných hasičů, tak zastupitelstva, navrhl starosta tento bod prozatím neprojednávat a vyvolat schůzku mezi sborem dobrovolných hasičů a zastupitelstvem, na které by se měl nejdříve vyjasnit směr dalšího vývoje výzbroje místního hasičského sboru.
 
Hlasování č. 18: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č. 16/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
 s o u h l a s í   s návrhem starosty a ukládá starostovi svolat schůzku mezi zastupitelstvem
a SDH Omice. Městu Oslavany, které prodává hasičskou cisternu bude sděleno, že nákup ze strany obce se prozatím neuskuteční.
 
Bod č. 7
Projednání stanoviska starostů obcí k variantě vedení rychlostní silnice R 43 Boskovickou brázdou
 
Starosta se zúčastnil schůzky starostů obcí dotčených návrhem na výstavbu rychlostní komunikace R.43 Boskovickou brázdou. Obce Omice by se tato varianta dotkla pouze okrajovou částí katastru, kterou prochází současná dálnice D1. Jednalo by se  o zkapacitnění v úseku Kývalka, které je však navrženo v jiném stavebním záměru státu, a to rozšíření dálnice D1 v úseku Holubice – Kývalka.
Dotčené obce iniciovaly výzvu určenou hejtmanovi Jihomoravského kraje a primátorovi města Brna, ve které podporují výstavbu R43 v původní variantě, tedy tzv. „Hitlerovou“ dálnicí.
 
Hlasování č. 19: pro 7; proti 0; zdržel se 2
Usnesení č. 17/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
s o u h l a s í   s podporou  stanoviska  starostů dotčených obcí k R 43.
 
 
Bod č. 8
Dohoda o narovnání se SVBF
 
Starosta seznámil zastupitele s dohodou o narovnání mezi SVBF Praha a obcí Omice, která řeší finanční otázky a vzájemné finanční vyrovnání mezi stranami od doby vkladu na katastr nemovitostí, do doby fyzického předání majetku, ke kterému dojde  31. 7. 2007.
 
Hlasování č. 20: pro 9; proti 0; zdržel se 0;
 
Usnesení č. 18/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
s c h v a l u j e   dohodu o narovnání s SVBF.
 
Bod č. 9
Projednání záměru pronajmout pozemek od PF ČR
 
Zastupitelstvo obce Omice vyhlašuje záměr  pronajmout pozemek p.č. PK 1229/1 od PFČR.
 
Hlasování č. 21: pro 8; proti 0; zdržel se 1;
 
Usnesení č. 19/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e  vyhlášení  záměru  pronajmout pozemek p.č. PK 1229/1 od PFČR.
 
Bod č.  10
Projednání záměru pronajmou obecní pozemek – zahradu
 
Pan starosta seznámil zastupitelé se žádostí pana Knoblocha  o pronájem  obecních  pozemků – zahrady , p.č. PK 122/3 a PK 122/9 v k.ú. Omice  jako zahradu k  rekreačním účelům.
Dále s další žádostí p. Malenínské o pronájem obecního pozemku p.č. PK 122/98 taktéž jako zahradu k rekreačním účelům.
 
Hlasování č.22: pro 8; proti 0; zdržel se 1
 
Usnesení č. 20/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e  záměr pronajmout pozemky p.č. PK 122/3 a PK 122/9 jako zahradu,
                          a dále záměr pronajmout pozemek p.č. PK 122/98 jako zahradu.
 
Bod č. 11
Projednání nabídky provedení paspartu komunikací
Starosta přednesl zastupitelstvu nabídku firmy PAVEX s.r.o. na zpracování paspartu komunikací v obci. Tento paspart bude řešit zatřídění pozemních komunikací a způsob jejich užívání. Nabídka  firmy PAVEX s.r.o. zní na   26 000,-Kč.
 
Hlasování č.23: pro 9; proti 0; zdržel se 0
 
Usnesení č.21/2506/07
Zastupitelstvo obce Omice
s ch v a l u j e  nabídku firmy PAVEX s.r.o. na zpracování paspartu komunikací v hodnotě 26.000,- Kč. 
 
Bod č. 12
Projednání smlouvy s firmou Vodafone o zřízení věcného břemene el. přípojky
 
V souladu se schváleným záměrem výstavby základnové stanice firmy Vodafone podala tato firma žádost firmě E.ON o zřízení přípojného místa k odběru el. energie. Od tohoto místa na voj. Bytovkách hodlá firma Vodafone vést tuto přípojku po obecních pozemcích  do své stavby umístěné u Omického vodojemu. Za zřízení věcného břemene nabízí obci jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- Kč.
 
Hlasování č. 24: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
 
Usnesení č.22/2506/07
 
Zastupitelstvo obce Omice
S ch v a l u j e  smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Vodafone za jednorázovou úhradu 20 000,- Kč
 
Bod č. 13
Různé
Bez návrhu
 
Bod č. 14
Diskuse
 
-         Dotaz na skládku – vrakoviště pana Klepáče, tohoto problému se ujal pan místostarosta Lukavský s tím, že sjedná nápravu do 31. 8. 2007.
-         Otázka parkování v oblasti samoobsluhy a autobusové zastávky  - zákaz parkování nic nevyřeší,  situace je špatná, jelikož parkovacích míst v obci je velice málo.
-         Pan Londýn upozornil na nízké srážky a hrozící sucho, pan starosta Radovan Pukl uvedl situaci na pravou míru a zdůraznil, že není důvod k panice.
-         Pan Vítězslav Vrbka st. vznesl dotaz k průběhu referenda. Otázky referenda budou vyhlášeny na příštím veřejném zasedání zastupitelstva.
-         Pan Ivo Žemlička  vyslovil svůj názor a souhlas s pořízením nového hasičského auta.
-         Ze strany majitelé vojenského prostoru padl návrh na případnou možnost uskladnění hasičského auto v areálu bývalých kasáren.
 
 
 
Bod č.15
Závěr
 
Starosta ukončil po projednání všech bodů program zasedání Zastupitelstva obce  Omice 20:00 hodin.
 
V Omicích  dne  29.6.2007                       
 
Zapsal/a: ………………………..
 
 
 
…………………………….., starosta.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
………………………………..
 
 
 
 
…………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet zobrazení: 2395