Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 2/2008

Omický zpravodaj

 

Ročník  XIV.       2/2008      únor

 
Radnice informuje …; Hasičský ples…; Dětský karneval…; Charita a další zajímavosti
 
 
V pátek 25. ledna2008 se konal jubilejní hasičský ples, v sobotu 26. ledna 2008 zase plesaly děti. Více se dočtete uvnitř Zpravodaje.

RADNICE INFORMUJE:
Usnesení přijatá na I. veřejném zasedání obce Omice:
 
* Nákup nemovitosti
Zastupitelstvo   s c h v a l i l o   nákup nemovitosti č. p. 18, na parcele  číslo 63/1 a pozemků p.č. 63/1, 64/3 a 458/5,  k.ú. Omice za těchto finančních podmínek: cena nemovitosti 2.450.000,--Kč, právní poradenství, provize a rezervační poplatky 105.000,--Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje ing. Sedláčka přípravou právních podkladů a dále pověřuje starostu Radovana Pukla podpisem  smluv. Dále bude splněna podmínka vypořádání kupní ceny notářskou úschovou a vypořádání daně z nemovitosti prodávajícím. Rozpočtové opatření 1/2008 bude projednáno v bodě 7 tohoto programu.
 
* Projednání nákupu hasičské techniky
Zastupitelstvo obce Omice  s c h v a l i l o   koupi hasičského auta. V hodnotě 35.000,-Kč.
 
* Projednání dovybavení hasičského sboru
Zastupitelstvo obce Omice   s c h v a l i l o   převod staré motorové pily z majetku obce do majetku SDH a současně s c h v a l i l o   nákup nové motorové pily pro potřeby OÚ.
 
* Projednání opravy obecní cesty „Příční“
Projednání opravy cesta „Příční“ – firma Petra  Hodonín,  poničila tuto cestu při svážení dřeva. Byli vyzvání obecním úřadem, aby cestu upravili do původního stavu. Firma toto neuskutečnila v plném rozsahu, pouze povrchově upravila. Jelikož se jedná o účelovou komunikaci, domáhaní se opravy cesty je zdlouhavé, a proto pan  starosta navrhuje tuto účelovou komunikaci opravit na náklady obce  a následně vymáhat finanční podíl - náklady po firmách, které tuto cestu zničili. Navrhuje investovat do této opravy cca 50 000,-- Kč.
Zastupitelé obce Omice s c h v a l i l o   tuto účelovou komunikaci opravit na náklady obce a dále postupovat tak, aby se firmy, které tento stav způsobily, na opravě finančně podílely. 
 
* Projednání rozpočtového opatření č. 9/2007 a 1/2008
Zastupitelstvo   s c h v a l i l o   rozpočtové opatření č. 9/2007 a 1/2008 ve znění dle přílohy.
 
* Projednání zkušebního vrtu na obecním pozemku v lokalitě „Písky“
Při zpracováváni projektové dokumentace na zkapacitnění vodního zdroje, narazila projekční firma na tento problém. Vzhledem k tomu, že všechny hydrogeologické průzkumy vycházejí z vrtů, který je od našeho plánovaného vrtu cca 40 m vzdálen, nelze s dostatečnou přesnosti navrhnout úpravnu vody. Pan starosta proto navrhuje, s předstihem zkušební vrt přímo v plánovaném místě, který bude mít průměr 160 mm a v rámci stavby již nebude nutno tento vrt vrtat, pouze se vystrojí navrženou technologií. Tato technologie bude postavena přímo podle rozboru vody z tohoto vrtu. Pan starosta proto navrhuje provést tento zkušební vrt s předstihem, vynaložené finanční prostředky budou cca 100 000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l i l o  provedení zkušebního vrtu na pozemku obce Omice.
 
* Různé
Pan starosta Radovan Pukl seznámil zastupitele s informacemi a se závěry  z ustavujícího  zasedání Sdružení místních samospráv (dále jen SMS) ČR, jehož je obec Omice členem.Ustavující zasedání SMS ČR schválilo svým usnesením členský příspěvek jednotlivých obcí ve výši 1.000,-Kč za obec a 1,-Kč za občana. Jelikož členství obce Omice bylo podmíněno souhlasem zastupitelstva obce s výší členského příspěvku, požádal starosta zastupitelstvo o souhlas.
Zastupitelstvo s c h v a l i l o  uhrazení členského příspěvku ve výši  1.000,-Kč. Za obec a 1,- Kč za občana.

Výluka trati
 
Z důvodu přestavby železničního uzlu Brno bude od 25. 2. 2008 , 8:40 hod. (první vlaky, které budou nahrazeny autobusovou dopravou budou Os 4826,
  Os 4404 a Os 4405, Os 4839) do 6. 3. 2008 19:20 hod. (první vlaky, které
                        pojedou budou R 926, Os 4852, Os 4414 a Os 4451, Os 4817) probíhat výluka trati Brno – Střelice. Každý vlak na trati 240 Brno – Střelice – Zastávka u Brna – Třebíč – Jihlava bude v úseku Brno hlavní nádraží – Zastávka u Brna (rychlíky až do stanice Náměšť nad Oslavou) nahrazen náhradní autobusovou dopravou, na trati 244 Brno – Střelice – Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou bude v úseku Brno hlavní nádraží – Střelice, každý vlak nahrazen náhradní autobusovou dopravou. 
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řadu obousměrně po čtyřech odlišných linkách.
Linka A - zrychlený spoj Brno hl.n. – Brno, Nemocnice Bohunice (náhr.zastávka za stanici Brno-H.Heršpice) – Rosice, Husová – Rosice u Brna – Zastávka u Brna, zastavuje pouze na vyjmenovaných zastávkách.
Linka B – zastávkový spoj Brno hl. n. – Brno, Nemocnice Bohunice (náhradní zastávka za stanici Brno-H.Heršpice) – Troubsko, obecní úřad (zastávka BUS IDS v obci) – Střelice dolní (zastávka na nadjezdu nad železniční trati) – Střelice, Vršovice (náhr.zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnice Střelice – Tetčice u odbočky do Omic)- Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
Linka C – zastávkový spoj Brno hl. n. – Brno, Nemocnice Bohunice (náhr.zastávka za stanici Brno –H.Heršpice) – Troubsko, obecní úřad (zastávka BUS IDS v obci) – Střelice dolní (zastávka na nadjezdu nad železniční trati) – Střelice.
Linka R – spoj nahrazující rychlíky v úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou bez zastavování.
Tato výluka se bude opakovat během roku 2008 v následujících přepokládaných termínech
1. 8. – 5. 8., 26.8. – 29.8. a 12.10. – 22.10.
Další  informace, výlukové jízdní řády jsou vyvěšeny na vývěsce u samoobsluhy a na Obecním úřadě Omice.

Hasičský ples 2008
 
            Rok se sešel s rokem a zima už má pomalu na kahánku. Naši předkové si v době, kdy píši tento článek, až do Velkého pátku nezatančili a nezazpívali, protože ostatková basa byla už slavnostně pohřbena, řádně oplakána a nastal čas půstu. Hasičský ples se ale naštěstí letos konal již v pátek 25. ledna, tedy v době, kdy veškeré zábavy a taškařice nebyly ještě zapovězeny. A nebyl to ples jen tak ledajaký, ale přímo výroční. Byl ozdoben číslicí dvacet pět. Sešly se nám tedy hned dvě číslovky – 25. leden a 25. Hasičský ples. Shoda je ale čistě náhodná. Snad bych mohl pamětníkům připomenout, že první z dlouhé šňůry se konal v roce 1984. Tehdy se parta hasičů rozhodla, že naváže na tradice svého dobrovolného sboru a uspořádá ples. Akce dopadla nad očekávání dobře, takže se pořádalo dále a dále…. A tak se v tom vezeme už celé čtvrtstoletí.
            Stalo se již bezmála tradicí, že celé plesání je zahajováno slavností polonézou. Nejinak tomu bylo i letos, kdy šest párů mladých mužů a dívek ladně kráčelo a kroužilo parketem. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk hostů nejen při odchodu, ale i následné promenádě. Paní Marie Kalábová, která dostala od tanečníků krásnou kytici, si ji za sestavení a nacvičení celého vystoupení  určitě zaslouží. Poděkování a obdiv patří i oněm dvanácti statečným z řad omické mládeže. Hned v úvodu bylo všem návštěvníkům přislíbeno půlnoční překvapení. Zasvěcení pořadatelé měli zakázáno cokoliv o něm sdělit. Nezbývalo tedy, než se nechat překvapit. Mezitím se ale již rozjela zábava. K tanci, stejně jako loni, hrála hudební skupina Kessler band z Brna. Vzhledem k tomu, že má celkem široký repertoár, určitě se bavily všechny generace. I když všem se stejně nezavděčíte .
            Při dobré zábavě a ve veselé společnosti čas ubíhá jaksi rychleji. Než jsme se tedy v kole několikrát otočili, klepala na dveře půlnoc. A s ní ono dopředu avizované překvapení. To vzalo na sebe podobu čtyř dívek, které vtrhly na parket s temperamentním a hlavně (pánové!) hříšným tancem – kankánem. A daly do něho nejen srdce, ale snad i něco navíc. To alespoň usuzuji ze spontánní reakce publika, které je potleskem povzbuzovalo už během vystoupení. To tanečnice natolik vzpružilo, že si tanec se stejným úspěchem zopakovaly po vylosování hlavní tomboly. Za počinek, v Omicích doposud nevídaný, vděčíme slečnám Nikole Hájkové, Šárce Kadelové, Míši Paterové, Vlastě Brzobohaté a jejich trenérce paní Jitce Kroutilové. Také ona byla za svoji trpělivost odměněna kyticí. Děvčata, ještě jednou děkujeme, bylo to pěkné !
            A co by to bylo za ples bez tomboly. Díky štědrosti sponzorů se stoly u vchodu do sálu prohýbaly pod různými cenami. Zájem o lístky byl tak veliký, že na opozdilce již žádné nezbyly. Pořekadlo, „Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí“, se naplnilo do posledního písmene. O úspěch tomboly se zasloužili zejména následující sponzoři :
Obecní úřad Omice
Pivovar Starobrno a.s.                              
Rusín s.r.o.
Automotodrom Brno
České aerolinie
Škarvada s.r.o.
Azul Omice
VŠÚP Troubsko
Veselý – stavební firma
Tipatelecom
Nekuža – elektro
Litex - textil
LDH s.r.o.
p. Václav Dlouhý
p. Horáček Vladimír
Šimo – klempířství
p. Metelka Vratislav
MUDr. Mádrová – praktická lékařka
JAFRA Brno
p. Roman Ondrášek -  profesionální fitness instruktor a tanečník
Český červený kříž Omice – finanční dar
a mnoho dalších.
Dovolte mi, abych jménem pořadatelů poděkoval všem, kteří věnovali hasičům věcné i finanční dary, čímž významnou měrou přispěli na udržení tradice  hasičských plesů v Omicích. Dále si dovoluji poděkovat TJ Sokol Omice za vstřícný postoj při pronájmu sálu a obecnímu zastupitelstvu obce Omice za finanční příspěvek na zapůjčení šatů pro tanečnice polonézy. Díky za dovoz a odvoz šatů patří p. Vlastě Kadelové a p. Andrei Brzobohaté. Všichni hosté se také jistě příjemně cítili v pěkně opraveném a příjemně vytopeném sále sokolovny.
Ten, kdo u nás navštěvuje hasičské plesy pravidelně, si jistě povšiml, že svoje oděvní svršky svěřuje do ochrany šatnářské legendě p. Ladislavovi Růžičkovi. Ten stojí na svém místě neochvějně již celých 25 let. Letos se nám bohužel svěřil, že po šestadvacáté se do šatny už nepostaví. Pořadatelé se mu za jeho věrné služby odměnili (alespoň symbolicky) sólem, které si „vystřihl“ jako mladík v nejlepších letech. Kdo ví, třeba sepíše nějaké vzpomínky ve stylu „ Paměti šatnáře Růžičky.“ Co ty na to, Laďo ? Možná bychom se divili !
Tak to tedy bylo takové malé ohlédnutí za letošním hasičským plesem. A co dál ? Sbor dobrovolných hasičů Omice zve všechny své příznivce na 26. Hasičský ples, který se bude konat v pátek 23.ledna 2009. Děkujeme za vaši přízeň !
Za Sbor dobrovolných hasičů Omice
Jaroslav Brzobohatý
P.S. Děvčata, jaké překvapení to bude tentokrát ?
 
 

Dětský karneval v Omicích, který se konal
v sobotu 26. ledna 2008.
 
Děkujeme všem dětem, za to že přišly, za ty krásné masky, které nám předvedly, díky patří i rodičům, kteří své děti doprovodili. Tombola byla bohatá, spousta hezkých cen mohla být zakoupena díky finančním sponzorským darům a některé ceny byly přímo do tomboly věnovány. Kdo nic nevyhrál, doufáme že  moc nesmutnil, protože všechny děti v závěru karnevalu dostaly balíčky plné dobrot. Těšíme se na další akce s vámi dětmi a za rok opět na karnevale.
 
 
 
  
 SPONZOŘI dětského karnevalu 2008
 • Sbor dobrovolných hasičů Omice
 • Obecní úřad Omice
 • Kamenolom HUTIRA  p. Pavel Slabý
 • Manželé Olejárovi – úklidová firma
 • Firma HAIFA design s.r.o.
 • p.ing. Zbyněk  Holešovský  ml.,
 • p. Rostislav Chmelař,
 • p. Ivo Žemlička,
 • p. Miroslav Škarvada,
 • manželé Skládalovi – samoobsluha Omice,
 • p. Ema Pelikánová,
 • manželé  Sedláčkovi,
 • manželé  Jarošovi,
 • manželé Drimlovi,
 • Optika VIVA, 
 • p. Robert Hartmann – malby a nátěry,
 • p. Matin Růžička - kamenictví,
 • fa Medicom internacionál – p. Miloš Kundrát,
 • p.ing. architekt Jiří Adam,
 • ČSA – p.Liba  Pličková ,
 • Firma KKH Brno – paní Václavková Kateřina,
 • slečna Katka - instruktorka aerobicu  a omické cvičenky
 • p.  Aleš Stacke,
 • TJ Sokol -  propůjčení sálu na všechny pořádané dětské akce,
 • paní Hájková a Simonová - pomoc u pokladny,
 • slečny Petra a Klára Uhlířovy - pomoc v bufetu,
 • kluci DJ Honza Medvěd a Lukáš Smutný - hudbu
 • všechny maminky, které se podílely na přípravě a průběhu karnevalu

OBNOVA PŘENOSNÉ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY PS-12
 
Asi před půl rokem jsme se s několika členy Omického hasičského sboru rozhodli, že zrekonstruujeme a dáme celou dohromady už třetí hasičkou motorovou stříkačku PS-12.
Oproti dvěma předchozím s ní byl trochu větší problém, protože ležela několik roků komplet rozdělaná na půdě hasičské zbrojnice. Postupně jsme nakoupili všechny chybějící díly. O víkendech a ve volných chvílích jsme chodili do hasičky nejprve celou mašinu obrušovat a pak jsme se dlouho rozhodovali  jakou barvou jí natřeme.
Vyhráli to trochu neobvyklé, ale v Omicích známé dvě barvy zelená s bílou. Odstín zelené byl trochu zajímavý a proto jsme mašině dali krycí název žába. Na nátěru jsem si dal hodně záležet s Honzou Medvědem. Bylo zapotřebí také nové chlazení, které udělal Kája Chytrý ml. a    dále pak seřízení a opravení motoru, které bylo složité, ale šikovní mechanici Michal Kadela a Viktor Patera si s tím poradili. Po několika měsících práce chybělo pouze zapojení celé elektriky, které se ujal náš šikovný velitel jednotky Jirka Brzobohatý. A konečně nastala ta pro nás slavnostní chvíle prvního nastartování, které se konalo 2. 2. 08 v hasičské zbrojnici. Měli jsme obavy, že jsme něco udělali špatně, ale všechno dobře dopadlo a mašina si krásně pobrukovala.
Všichni jenom doufáme, že naše žába nám v letošní sezoně přinese víc štěstí než byla ta uplynulá.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci únoru oslavují svá životní jubilea.
         Zvláště pak přejeme:   
 
                         paní   Julii  HÁJKOVÉ
 
                        panu  Jiřímu  ANTONÍNOVI
 
                       paní   Boženě   VEVERKOVÉ
 
                      paní  Vlastě  TRAUMÜLLEROVÉ
 
 
 
          Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
 
 
 OPUSTILI NÁS
                                     
    V úterý 26. února 2008 se ve 14,45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, naposledy rozloučíme s paní
 
Boženou  PATEROVOU
Čest její památce
 
 
KULTURA
 
Obecní úřad Troubsko Vás zve na představení divadelního souboru Budišov,
 
„Na tý louce zelený“
Tato divadelní hra se zpěvy bude předvedena v sobotu 15. března 2008 v
 
Zamotaný příběh začíná v okamžiku, kdy se na své panství, spravované dosud strýcem Vojtěchem, vrací slečna Alena Skalická. Na pomoc si pozve vynikajícího znalce docenta Bulfínka, který se mimo jiné zabývá také křížením a šlechtěním domácích zvířat. Sympatického starého mládence však hajný Štětivec omylem pokládá za pytláka a zavře jej do prasečího chlívku. V této nedůstojné situaci se poněkud plachý docent seznámí s hajného dcerou Hančí. Slečně Aleně se zase zalíbí lesní inženýr Jiří Miláček, ale protože je jejím zaměstnancem, nedává mu své sympatie najevo. Jako třetí adept na lásku přijíždí na panství nezvaný host, Alenin bratránek Gustav von Horowitz, milovník těžkého vína, lehkých žen
 

OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 
Počet zobrazení: 4027