Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 10/2007

Ročník  XIII.       10/2007      říjen

=================================================================================================== 
Informace z radnice…;  Referendum…; Hasičská soutěž...; a další zajímavosti
===================================================================================================
Strašidla ve školce

Podzim už je tu. A aby paní učitelka dokázala, že každé roční období má svou krásu, vymyslela netradiční akci, která se možná stane tradicí.


Více se dovíte uvnitř listu.
 

Informace z radnice

Výměna ŘP - elektronické objednávání

V zájmu zvyšování úrovně služeb, poskytovaných našim spoluobčanům, rozšiřuje Odbor dopravy MěÚ Šlapanice nabídku elektronického objednávání úkonů v registru řidičů. www.slapanice.cz
Úřední hodiny pro veřejnost :
pondělí, středa:
8-17 hod.
úterý:
8-14 hod.
Systém Vám umožní vybrat si a tedy objednat se na určitý den a hodinu.
Co musí mít občan s sebou při výměně ŘP
-         platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
-         jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
-         řidičský průkaz, kterému končí platnost
Pokud víte předem, že se Vám nepodaří v objednaný termín dostavit a chcete svoji návštěvu u nás zrušit, dejte nám to prosím vědět na adresu : gavelkova@slapanice.cz . Tato adresa je denně kontrolována a uvolněné termíny budou ihned znovu nabízeny k využití.
VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Nejpozději dnem 31. prosince 2007
skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 1998
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádejte o výměnu občanského průkazu nejpozději do 30. 11. 2007.
Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná.
 

V sobotu 20. října 2007 se bude na obecním úřadě v Omicích
konat od 8:00 do 18:00 hodin místní referendum
 
Výňatek ze zákona č. 22/2004 o místním referendu
 
Zásady hlasování
 
1) Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
          2) Oprávněné osoby předstupují před okrskovou komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavily do hlasovací místnosti.
          3) Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.
         4) Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.
         5) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.
         6) Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
 
Způsob hlasování
 
1) Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.
         2) Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
        3) Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.
        4) Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.
       5) Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise hlasování neumožní.
 

Změna Z 7
 
Předmětem změny je úprava funkčního využití plochy zemědělské půdy v lokalitě Nivy, parcel p.k 821, 826, 831, 832, 836, 837, 840/2, 842, 843, na plochu pro bydlení.
     Tyto pozemky se nacházejí v severovýchodní části obce. Na severu a na východě jsou ohraničeny Omickým potokem lemovaným plochou krajinné zeleně a lesem, na jihu velkoplošně obhospodařovanými plochami zemědělské půdy a lesem, na západě potom zahradami v plochách venkovského bydlení. Tato změna je vyvolána obcí Omice, resp. Vlastníkem pozemků. Plocha je navrženou obslužnou komunikací rozdělena na dvě části.
Změna řeší tuto lokalitu pro stavbu rodinných domů, lze předpokládat cca 36 RD
Plocha je omezena trasou VN s ochranným pásmem 15m a ochranným pásmem lesa – 50m.
Podmínkou pro realizaci změny je uskutečnění dopravního napojení na silnici III 394 6.
Napojení na stávající inženýrské sítě je za předpokladu podmiňujících investic možné.
Na současně zastavěné území obce je lokalita napojena na západní straně.
Plocha navrhované změny je cca 5,52 ha (5,5227 ha).
Z toho zábor ZPF 5,5227 ha (kultura orná)
2.29.11 = 55 227 m2/ III. třída
Změna Z 22
 
Předmětem změny je úprava funkčního využití plochy zemědělské půdy v lokalitě Záhumenice, parcel p. k. 1046, 1047, 1048, 1049, 1050/1, 1050/2, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059/1 a 1059/2, na plochu pro bydlení – cca 50 až 60 RD. Plocha navazuje na současně zastavěné území obce. Část pozemků leží v ochranném pásmu lesa.
Pozemky se nacházejí v severozápadní části obce. Na východě a jihu jsou ohraničeny plochami venkovského bydlení, na severu zahradami a na západě zemědělskou půdou. Tato změna je vyvolána obcí Omice, resp. Vlastníky pozemků.
Změna řeší tuto lokalitu pro stavbu rodinných domů, lze předpokládat cca 50 až 60 RD.
Plocha je v jihozápadním cípu omezena ochranným pásmem lesa  - 50m.
Podmínkou pro realizaci změny je dopravní napojení lokality a to průjezdnou komunikací vedoucí za zahradami RD situovaných podél komunikace III/3946.
Napojení na stávající inženýrské sítě je za předpokladu podmiňujících investic možné,
Na současné zastavěné území obce je lokalita napojena na severní, východní a jižní straně.
Plocha navrhované změny je cca 5,19 ha (5,1891 ha).
Z toho zábor ZPF 0,5,1891 ha (kultura zahrada)
2.32.51 = 14 883 m2 / V. třída
2.32.21 = 37 008 m2 / V. třída
Změna Z 25
 
Předmětem změny je úprava funkčního využití plochy bývalého vojenského útvaru na plochy pro bydlení, cca 22 RD. Plocha nenavazuje na zastavěné území obce. Většina plochy leží v ochranném pásmu lesa.
Pozemky se nacházejí mimo zastavěnou část obce, v prostoru areálu bývalého vojenského útvaru. Plochy jsou ze severu, východu a jihu obklopeny lesy, z jižní strany potom plochami orné půdy. Tato změna je vyvolána obcí Omice.
Plocha je omezena ochranným pásmem lesa  - 50m.
Dopravně je plocha napojena na komunikaci vedoucí z Omic.
Napojení na inženýrské sítě – plocha je napojena na inženýrské sítě původního vojenského útvaru.
Na současně zastavěné území obce lokalita není napojena.
Plocha navrhované změna je cca 8,15 ha (8,1547 ha), z toho zábor ZPF 0 ha.
Vážení občané,

dovolte mi Vám touto cestou poděkovat za Vaši hojnou účast na prezentaci jednotlivých záměrů před chystaným místním referendem ve věci připravovaných změn územního plánu obce Omice. Jsme velice rádi, že jsme Vám mohli v rámci této akce představit naše záměry využití tzv. vojenského areálu nad obcí, který je předmětem navrhované změny zn. Z.25, a v této souvislosti si vyslechnout a odpovědět na Vaše dotazy a náměty týkající se revitalizace tohoto území.

Pro ty z Vás, kteří se bohužel neměli možnost této akce zúčastnit, bychom rádi shrnuli to, co jsme za naši stranu Vám jako občanům sdělili, a to zejména ve formě našich odpovědi na hlavní dotazy, které od občanů zazněly:

navrhovaná změna územního plánu Z 25

Proč navrhujete jako cestu revitalizace vojenského areálu výstavbu rodinných domků?
Jedná se zastavěné území s vlastními sítěmi a komunikacemi. Je tedy otázkou k úvaze, jaké by mělo být nejvhodnější řešení pro jeho využití. Toto řešení musí být v každém případě určeno obcí. Otázka by vždy obecně správně spíše měla znít co v lokalitě stavět než zda v ní stavět. Navržený projekt výstavby rodinných domků a tedy využití lokality pro klidné bydlení řidší povahy nám přišlo jako řešení velice unikátní a zajímavé, a bylo i motivem našeho vstupu do projektu. Myslíme si, že využití lokality k bydlení, by mělo být i z pohledu obce nejpřijatelnější variantou, neboť navíc zabrání možnosti jakékoliv rizikovější formy využití.

V jakém aktuálním stavu se nacházejí Vaše plány?
Na část území vojenského areálu, která předpokládá výstavbu ca. 20 domků, bylo vydáno územní rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci. U zbývající menší části areálu nejsou prozatím s výjimkou této navržené změny územního plánu, podnikány žádné kroky.

Kolik domů celkem je plánem v lokalitě vojenského areálu postavit?
Mimo etapu, která je nyní předmětem územního rozhodnutí uvažujeme v areálu ještě o jedné poměrně menší fázi, celkově by tedy výstavba na celý vojenský areál neměla překročit ca. 30 rodinných domků.

Jak Váš projekt řeší inženýrské sítě, jste připraveni se podílet na společné infrastruktuře obce?
Z hlediska sítí je s výjimkou kanalizace neboli zajištění čištění odpadních vod projekt kompletně zajištěn. Jsme si vědomi toho, že jedněmi z dnešních problémů obce je nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod a stejně tak nedostatek vody. Obci otevřeně a s plnou garancí naší společnosti nabízíme nejen samozřejmé pokrytí vícenákladů souvisejících s nutností posílit ČOV z důvodu naší výstavby, ale jsme připraveni se finančně podílet na obnově ČOV v každém případě potřebné i pro současné občany. Stejně tak jsme obci veřejně nabídli spolupráci na zajištění dostatečného budoucího zdroje vody.

Bude Váš projekt nějakým způsobem řešit místní komunikaci vedoucí od areálu k silnici vedoucí od sjezdu z dálnice D1 a jak budete řešit napojení komunikace na tuto silnici, které není ideální?
Ano, řešení této komunikace včetně jejího napojení na silnici I / 23 je dokonce podmínkou schválení stavebního povolení v areálu. Dle požadavků odboru dopravy KÚ JMK a dalších orgánů musí investor zajistit úpravu stávající křižovatky, aby se změnila na plnohodnotně průsečnou. Zároveň musí být na komunikaci mezi touto křižovatkou a samotným areálem vybudováno ca. 10 tzv. výhyben, aby byl zajištěn obousměrný provoz.

Co od obce požadujete?
V duchu předchozích odpovědí můžeme uvést, že náš záměr má v podstatě vše zajištěno. Rádi však obci nabídneme též naši spoluúčast na řešení jejích problémů, což se domníváme by mělo být úlohou kohokoliv se zájmem v obci investovat.

Máte zkušenosti s podobnými projekty resp. již jste realizovali nějaký projekt v oblasti nemovitostí?
Ano, v rámci své předchozí činnosti jsme realizovali několik nemovitostních projektů. Toto není naše první zkušenost v této oblasti.

Je Vaše firma nějakým způsobem vlastnicky či personálně propojená s jinými společnostmi, jež by měly nabývat další pozemky v obci mimo vojenský areál?
Nejsme vlastnicky ani personálně spojení s žádnými takovýmito jinými osobami či společnostmi.

Vlastníte nějaké pozemky mimo vojenský areál?
V katastru obce Omice nevlastníme (a ani kdokoliv s námi spřízněný) s výjimkou pozemků ve vojenském areálu žádné další pozemky. Jedinou výjimkou jsou některé parcely vojenského prostoru, které nejsou geometricky odděleny a ze samotného areálu vybíhají do přilehlého lesa.

Máme obavu, že výstavba ve vojenském areálu umožní další výstavbu na pozemcích mezi areálem a samotnou obcí, můžete se k tomuto vyjádřit?
Kromě toho, že v duchu předchozí odpovědi nevlastníme v lokalitě žádné jiné pozemky a tudíž nemáme žádnou možnost toto ovlivnit, je nutné uvést zejména to, že k jakékoliv výstavbě na dnešní zemědělské půdě je potřeba změna územního plánu a tudíž souhlas obce. Souhlasem s výstavbou ve vojenském areálu tudíž rozhodně nedochází k žádnému precedentu ve věci další výstavby. Obec a její občané se nijak nezbavují možnosti rozhodovat o dalším rozvoji obce, protože bez jejich souhlasu nebo souhlasu jejich zastupitelstva není žádná další výstavba v obci možná.

Ověřovala si Vaše firma před koupí vojenského areálu, jaký je budoucí záměr obce s tímto územím?
Ano, před koupí vojenského areálu jsme si ověřili, že zastupitelstvo obce Omice v srpnu 2006 schválilo změnu využití lokality v projednávaném návrhu změny Z.25 na plochu pro bydlení.


Jsme velice rádi, že jsme mohli uvést řadu informací, které měly spojitost se záměry ve vojenském areálu na pravou míru. Budeme potěšeni, pokud informace, které jsme Vám měli možnost v předcházející době předložit, budou pro Vaše rozhodování přínosné a pomohou Vám vytvořit si ten z Vašeho pohledu správný názor na možnosti budoucího rozvoje obce. Těm, kteří už mají dávno ve všem jasno přejeme, ať svých budoucích rozhodnutí nikdy nelitují.


S úctou,Ing. Martin Pětivoký
Milestone Partners, a.s.
ředitelStrašidla ve školce
Dne 26. 9. 2007 se v naší mateřské školce pod vedením paní učitelky Anety Žárikové, uskutečnila akce pro maminky a jejich děti -  dlabání dýní. Maminky s dětmi se s vervou pustily do dlabání dýní, ze kterých postupně vznikaly roztomilé obličejíky či naopak strašidelné ksichtíky. Byla radost sledovat ty mrňata, jak jsou zabořena po loket do dýně, aby ji co nejlépe vydlabaly. V závěru této akce paní učitelka vyhlásila soutěž o nejhezčí dýni. Nejdříve je hodnotily děti a pak i maminky.  Vítěz byl  určen, ale všichni se shodli na tom, že rozhodování bylo těžké.Všechny dýně se moc povedly, proto sladkou odměnu dostaly všechny děti. Takové zábavné odpoledne se všem moc líbilo a už teď se těší na další podobné akce.
 
                                                                                  Andrea Z.
          
  
Veřejná diskuse k místnímu referendu
Po mnoha letech se sešli občané na veřejné diskusi v tak velkém počtu, že od roku 1989 takovou účast nepamatujeme. Občané mají zájem v jakém prostředí budou v příštích letech bydlet. Veřejná diskuse měla občany seznámit s referendem. Předmětem této diskuse bylo, aby nás majitelé inkriminovaných stavebních parcel seznámili se svými záměry. Jedná se o tyto změny Z.7, Z.22, Z.25. Po vystoupení zástupců firem, kteří mají stavby realizovat se vyjádřili také občané. Velmi erudované vysvětlení k zamyšlené výstavbě podal architekt Adam. Vyslovil obavu, kterou sdílí většina občanů, že revitalizaci vojenského prostoru dojte k tlaku různých developerských firem, aby se Omice spojily s bývalým vojenským prostorem. Místostarosta nás seznámil, co přinese referendum. Je-li závazné či nikoliv. Jeho názory směřovaly, tak jako ostatních příspěvky např. p. Petra Kadely, že pojde ke zničení krajinného rázu. Proto tuto obec všichni  milujeme. Pan Žemlička vystoupil kvůli anonymitě budoucích spoluobčanů. Jinými slovy nezapadnou mezi nás a nebudou přínosem pro tuto obec. Neopomněl také vystoupit  p. Bartoš. Připomněl cesty, které omylem koupila jejich firma, všichni víme, jaký to byl omyl. Zapomněl připomenout, koho je mlžení okolo zavření samoobsluhy. Vydírat se nedáme. Jednání zakončil p. Konupčík, který mimo jiné řekl, že je na nás jak rozhodneme. Celé shromáždění ukázalo, že většina občanů tuto výstavbu nechce. Je na nás občané, jak v sobotu rozhodneme. Rozhodujeme za naše děti, vnuky i ty dosud nenarozené. A jestli tomu nerozumíte, běžte se podívat do Popůvek, Moravan a ostatních podobně postižených obcí. Zazvoňte na kterékoliv dveře a zeptejte se jestli jsou majitelé domku spokojeni? Na závěr poslední a zásadní věta. Rozhodujte podle svého svědomí, aby vám vaše děti a vnuci neřekli, že za tohle si vás vážit nemohou!!!!!
 
P.S. Návštěva novináře z „Rovnosti“  (brněnský deník) nám odhalila názor nestranného člověka, který se zúčastnil debaty. Článek Martiny Suré (Obyvatelé Omic nechtějí u obce satelitní městečko) stojí za úvahu. Diskuse skončila v 21:00 hodin a už ráno vyšel v tisku, klobouk dolů paní redaktorko.
Lon.Jun.
 
 
 
……….. a zase ty domečkyٶٶٶٶ
 
     Vždy když se něco děje kolem kontroverzní výstavby, tak se ve mně začne pěnit krev a já musím k tomuto tématu napsat.
     V Omicích máme čtyři druhy občanů. První jsou ti, co jsou v tom finančně zainteresováni (tyto samozřejmě chápu ). Další jsou ti, co zřejmě dostali lidově řečeno „odsypáno“ a jsou loajální k prvnímu druhu. Třetí skupinu tvoří tzv. mimoni (souhlasí s výstavbou, ale neví vlastně proč) a poslední čtvrtou skupinou a troufám si říct tou nejpočetnější, jsou rozumní lidé uvědomující si bizardní rozsah a nebezpečí projektu.
     Co tedy znamená, nebraňme se pokroku a výstavbě, jak tvrdí sdružení? Znamená to, že se nechají zastavit téměř všechny dostupné volné plochy kolem Omic? Opravdu Vám to přijde normální? Mne tedy ne. Vždyť výstavba tu vždy byla, je a bude, ale v rozumné míře. Je nutné mít v obci ty vymoženosti (nemyslím tím obchod) jaké hlásají někteří zainteresovaní? Je to naprosto směšné, vždyť Brno je nedaleko a o Rosicích, které jsou „co by kamenem dohodil“, ani nemluvě. To co se nyní dělo a děje se samoobsluhou je naprosto logické vyústění situace a již při koupi s ní nový majitel zcela určitě počítal ve stylu, !když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém“. Toto zřejmě nebude jediná odvetná akce, která má jistě vnést rozkol mezi omické občany. O obcházení občanů a kupování si jejich hlasu nemluvě. Tak se ptám, komu za toto vlastně můžeme poděkovat?  Jestlipak už za to někoho hryže svědomí a nebo snad jednou bude? Pravděpodobně už bude pozdě. Je samozřejmě jisté, že jde jen a jen o prachy. To snad musí být jasné úplně každému a o blaho občanů se tu v žádném případě nejedná.
     Proto bych chtěl apelovat na občany a zvláště na zastupitelstvo, aby již neudělalo nikdy další chybu a vyhnulo se dalším podobným situacím „a lá samoobsluha“.
     Na závěr bych chtěl říct, že ač opravdu nemám rád komunisty, tak lidi typu pana B by měli klepnout přes prsty a to pořádně.
Jan Svoboda
 
 
 Topná sezóna a nebezpečí požáru
 
Tak nám letos začala topná sezóna poměrně brzy, už se hlásí první ranní mrazíky a většina domácností už si podle svých možností přitápí. Rád bych upozornil na nutnost nepodceňovat pravidelné kontroly komínů používaných jak pro pevná tak plynová topidla (nejlépe odborníkem – kominíkem) a samozřejmě pokud používáte k topení například krby dbát na zvýšenou opatrnost při manipulaci s ohněm i vynášeným popelem a dodržovat bezpečné vzdálenosti hořlavých látek od zdroje tepla. Stačí chvilka nepozornosti nebo zanedbání údržby a podle starého přísloví se z dobrého sluhy může rychle stát zlý pán.
S tím souvisí ještě jedna věc. Rád bych znovu zopakoval občanům jak se zachovat v případě vzniku nebo zpozorování požáru. V letošním létě  došlo na katastru obce ke třem požárům (2 lesní a jeden přímo v obci na ulici Brněnská)  a při všech se jasně ukázalo jak je důležitá všímavost občanů a včasné oznámení události hasičům.
A protože opakování je matka moudrosti tak znovu připomínám, že v případě zpozorování požáru je vaší povinností ho ihned nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru JmK, nejlépe na číslo 150. Lze volat i na číslo 112. Obě tyto čísla jsou samozřejmě bezplatná a např. z mobilu se na ně dovoláte i když třeba váš operátor nemá v místě signál, mobil by měl být v tomto případě schopen automaticky použít signál kteréhokoliv z operátorů v dosahu. A až toto provedete tak bych měl na vás ještě jednu prosbu. Dejte vědět i místním omickým hasičům. Přece jenom než se informace z operačního střediska dostane zpět k nám, nějakou chvíli to zabere. Takže pokud si vzpomenete, zavolejte buď na můj mobil - Jirka Brzobohatý, tel. 602 256 402 (klidně si toto číslo třeba uložte do Vašeho mobilu, tento telefon mám u sebe skutečně 24 hodin denně)), nebo kontaktujte někoho z vašeho okolí o kom víte že je dobrovolný hasič a ten už zařídí potřebné. Anebo dejte vědět na obecní úřad nebo panu starostovi a ten už nás vyrozumí. Toto samozřejmě platí i pokud by jste od místních hasičů potřebovali jinou pomoc, např. s vyčerpáním vody vniklé třeba do sklepa při jarním tání nebo přívalovém dešti.
 
                                                                                                                    Jirka Brzobohatý
                                                                                                                velitel JSDH Omice
 
 
 
TJ Sokol Omice – stolní tenis
 
Pan Metelka zve všechny pokročilé hráče stolního tenisu do tělocvičny TJ Omice
v neděli 21. října 2007 v 18:00 hodin.
 
Všechny další informace se dozvíte na místě srazu.
„Sportu zdar“ .                                                                                                    Metelka sen.
 

6.ročník hasičské soutěže O mistra Omic
 
V sobotu 6.října se na místním velkém hřišti konal další ročník hasičské soutěže O mistra Omic. Této soutěže se účastní vždy jen omická družstva složená výhradně ze současných i bývalých členů a příznivců Sboru dobrovolných hasičů. Letos se soutěže zúčastnila celkem 4 soutěžní družstva (celkem 30 soutěžících). Každé družstvo absolvovalo 2 požární útoky (z nichž ten s lepším časem se jim počítal do celkového výsledku) a pak následovaly štafety 4-členných družstev na 4x25m (střelba ze vzduchovky, překonání překážky z pneumatik, rozvinutí hadice a přenesení hasícího přístroje). Opět se soutěžilo dvoukolově a počítal se lepší čas. Nakonec se po sečtení výsledků letošním Mistrem Omic stalo družstvo pod vedením Viktora Patery a to také převzalo letošní pohár pro vítěze.  Svoji premiéru si mimo soutěž odbylo i nově poskládané družstvo  mladé hasičské omladiny a můžeme doufat že nás bude v příštím roce dobře reprezentovat v rámci dětských hasičských soutěží.
Na soutěžící se přišla podívat i pěkná řádka příznivců omických hasičů a všichni byli spokojeni s příjemně strávenou sobotou, samozřejmě i díky vzorné obsluze v bufetu (naše poděkování patří osvědčené trojici Mirka Kroutilová, Jana Kadelová a Zdenek Koláčný)  a výborné cigáře přímo z udírny.
Pokud jste se letos nestihli přijít podívat na naše letošní zápolení tak se na Vás určitě těšíme příští rok na 7.ročníku Omického mistrovství.
 
                                                                                              Jirka Brzobohatý

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavují svá životní jubilea.
 
         Zvláště pak přejeme:
                            paní  Hedvice  VAVERKOVÉ
 
                           paní  Olze   MACHÁLKOVÉ
 
                           paní  Antonií  ODEHNALOVÉ
 
                          panu  Karlu  DITRICHOVI
 
                         panu   Bohuslavu  HÁJKOVI
 
                         panu   Stanislavu  ANTOŠOVI
 
                        paní   Martě   CHYTRÉ
 
                       paní  Haně   BRZOBOHATÉ
                            
                             Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
************************************************************************************************************************************************************************ 
OPUSTILA NÁS                                                                                
       Dne 1. října 2007 jsme se naposledy rozloučili s paní
 
Zdenkou  ANTOŠOVOU
 
     Rodiny Antošová a Odehnalová děkuji všem občanům, kteří doprovodili na poslední cestě jejich maminku  sestru a tetu.
Čest její památce
 
********************************************************************************************************************************************************************************* 
 
 Paní Havelková – prodej textilního zboží
 
Bude ve úterý 23. října 2007 od
9,00  do 11,00 hodin
na OÚ v Omicích v zasedací místnosti prodávat:
 
- tepláky a teplákové soupravy, mikiny, legíny, halenky, vasila, trička, montérky, spodní prádlo, pyžama a noční košile, zdravotní ponožky a další dětský, dámský a pánský kusový textil.
 
  
==============================================================================================================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet zobrazení: