Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 9/2007 - 2. část

Po volbách
Zastupitelstvo změnilo názor na uzavřené dohody a při územním řízení projevilo snad nesouhlas s výstavbou ve vojenském prostoru. Následovala reakce ze strany vlastníků, jenž má za následek podmínečné uzavření samoobsluhy.
Podle mého mínění zvolilo zastupitelstvo pro svůj klid dobrou formu projednávání tj. nekonat každý měsíc veřejné zastupitelstvo obce, jak to bylo za nás (zákon jim to umožňuje), ale pracovní zasedání, kde dohodnou věci, se kterými vystoupí čtvrtletně na veřejném zasedání. Zde hlasují dle připravovaného scénáře bez možnosti diskuse přítomných, což umožňuje zastupitelstvem schválený jednací řád.
S tímto „fíglem“ se mi kdysi chlubil dosud ve funkci pracující starosta, který říkal, že při řešení velkého problému, do kterého by „kecali lidi“ dává svolání veřejného zasedání zastupitelstva, jako omylem do vývěsky zahrádkářům a mají „klídek“. Tato věta byla k pousmání.
Závěrem chci říci, že nebylo v moci minulého zastupitelstva dotáhnout územní plán do konce. Bránily mu v tom nezájem a pomoc omických občanů se selským rozumem v prosazení změn. Zvítězili ti, kteří se sem přistěhovali a pomohli jim ti omičtí občané, kteří se bojí nových lidí a snad závidí těm, kteří si chtějí postavit nebo koupit rodinný dům. Tedy se vrátit na venkov odkud jejich prarodiče nebo rodiče odešli za průmyslem do lokalit městských a družstevních bytů. Územní plán z roku 1999 uvádí, že Omice ze současných 685 lidí, by do deseti let měli mít 1100 občanů. Dnes je nás asi 714 obyvatel. Věkový průměr se opět zvedl nad 43 roků. Málo obyvatel v obci má za následek malé finanční výtěžnosti obce. Za několik let zde ti, kteří bojují za nezvyšování počtu lidí, nebudou mít kam dát děti do školky a budou je dovážet do jiné obce. Referendum, které vyhlásila obec, je sice předání demokratického rozhodování na občany, kteří rozhodnou, ale zvážil bych dobře své rozhodování pro koho dám svůj hlas, protože někteří ze zájemců o výstavbu potřebují dostat své pozemky do změn územního plánu, aby se vyhnuly problémům např. řízení o nepovolených skládkách a spoléhají se, že nebudou muset platit pokuty a také vynakládat peníze na rozšíření kanalizace a obnovení čistírny odpadních vod.
Od 1. ledna 2007 platí nový Stavební zákon, který jasně stanovuje pravomoci obce v projednávání územních plánů a k nové výstavbě. Budu na závěr znovu citovat:
“Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán v ž d y stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezení veřejně prospěšné nebo veřejně prospěšná opatření stavby.“ konec citace zákona č.183/2006Sb
Dnes lze stavebníkům nařídit, v úzké spolupráci se stavebním úřadem, od velikosti pozemků, počtu domů v lokalitě až po tvar střechy a dokonce i barvu krytiny. Tak proč strašit lidi navyšující se kriminalitou a nezájmem nových lidí zapojit se do života obce. Samozřejmě se musí počítat se stavebním ruchem, ale myslím si, že příjezdové trasy se dají dohodnout. Vše záleží na komunikaci jako ve správně fungujícím manželství nebo rodině.

Karel Chytrý


Z naši školky

Pro mnoho z vás září znamená prázdninové vzpomínky a současně povinnosti vyplývající ze začátku školního roku. Avšak pro našeho pana starostu a OÚ Omice září znamená mimo jiné také termín dokončení různých stavebních úprav naši MŠ, sloužících k vylepšení prostředí pro děti a také například k plnění požadavků hygieny. Vše se jim podařilo stihnout včas. Děkujeme za naše děti především panu starostovi za jeho zájem o nás, panu Oldřichu Paterovi, který je nám neustále tzv. „k ruce“. S přípravou skříněk v šatně nám v poslední chvíli vyšel vstříc tatínek bývalého „školáčka Robinka“ pan Hartmann. Pomoc i pro letošní školní rok s dopravou nám opět přislíbil pan Karel Plachý.
Rodičům odrostlejších dětí začíná čas plnění školních úkolů. Rodičům předškoláků zdánlivě bezstarostné období naplňují obavy o to, aby jejich děti nedostaly hned nějakou infekci, aby se najedly a nikdo jim neublížil. Samozřejmě, že toto je i v našem zájmu, ale šíření infekcí se i přes dostatečnou hygienu zabránit nemůžeme. Je proto na každém z rodičů, aby ve vlastním zájmu nepřiváděli do MŠ děti se zdravotními problémy.
Z naši mateřské školy odešla dlouholetá pracovnice paní Marie Uhříčková. Její funkci převzala paní Linda Uhlířová (se zkušenostmi pro tuto oblast z předcházejícího zaměstnání) a vede si neméně dobře.
I v tomto školním roce budeme pokračovat s osvědčenými činnostmi jako jsou plavání (od druhého pololetí), výuka angličtiny s paní Lucií Žigárdiovou za podpory manželů Olejářových, zdarma učení hry na flétnu paní učitelkou Anetou Žárikovou. Nově budou letos probíhat literární a hračkové dny, každý týden od října. Účastníme se několika ekologických programů ve středisku „jezírko“ v Soběšicích. Samozřejmě divadla (některá letos přijedou i k nám do MŠ).
Uspořádáme besídky (letos chceme pozvat i babičky a dědečky z Omic). Do konce září plánujeme soutěž o nejhezčí strašidlo z dýně (spolupráce dětí s rodiči) a první divadlo v tomto školním roce.
Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát hodně sil do nového školního roku.

Kdo z občanů důchodů by měl zájem o obědy z naši školní kuchyně, může se přihlásit u paní Uhlířové nebo Slovákové.
Za kolektiv MŠ Ivana Křížová

Vážení spoluobčané.

Po přečtení pracovní verze tohoto čísla zpravodaje pomalu nevím, odkud začít. Jestli uronit slzu nad osudem „naší“ nešťastné samoobsluhy, která nám píše formou uceleného dopisu do schránek, nebo uvádět na pravou míru již stokrát vysvětlené skutečnosti. Zkusím tedy začít od začátku.

28. 2. 2005 jsem se spolu s tehdejším starostou a ing. Vašicou zúčastnil veřejné dražby objektu místní samoobsluhy. Odhadní cena byla soudním znalcem vyčíslena na 700.000,- Kč a vyvolávací cena byla stanovena na 500.000,- Kč. Na zasedání zastupitelstva jsme se usnesli, že půjdeme do výše 1.800.000,- Kč. Tuto cenu jsme vzhledem ke stavu a reálné ceně objektu považovali tehdy za dostačující. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme z přihazování odpadli asi po dvaceti vteřinách a konečná cena se zastavila až na hodnotě 3.077.000,-Kč. Podotýkám, že další přihazování ze strany obce nebylo schváleno zastupitelstvem a tudíž v budoucnu lehce napadnutelné. Všem třem nám tehdy bylo jasné, že nový majitel nemohl objekt koupit s úmyslem vydělávat na provozu obchodu, ale hodlá ho buď jinak komerčně využívat, nebo ho použít pro prosazení svých záměrů v naší obci. Toto bylo jistě jasné i pisateli článku o samoobsluze, protože hned po dražbě začal řešit možnost postavit v obci provizorní stavbu k provozování obchodu.

Dále šlo vše tak, jak již bylo mnohokrát popsáno. Majitel vojenského prostoru vrátil prodané obecní cesty, lokalita vojenského prostoru byla zařazena do změn územního plánu jako plocha pro výstavbu. Nové zastupitelstvo však tato usnesení přehodnotilo. Možná se mi to jako jedinému pozůstatku minulého zastupitelstva nemusí líbit, ale názor demokraticky zvoleného zastupitelstva respektuji. Zastupitelstvo ne, že si nepřeje stavět, jen požádalo občany této obce formou referenda o jejich názor. A na toto má dle zákona plné právo. !! A to byl okamžik zavření samoobsluhy, jinak též výpovědi z nájmu jejímu provozovateli. Tedy naprosto přímá reakce na vyhlášené referendum !!!! Ostatně, vždyť je to zde již napsáno v jiném článku a na jiném místě !! Myslíte si, že v této situaci mělo smysl s majitelem samoobsluhy jednat ?? Jeho požadavek byl předem jasný. Neklaďte odpor při výstavbě ve vojenském areálu!

Ještě k objasnění dalšího postupu zastupitelstva ohledně provozování obchodu. Když jsem oslovil současného nájemce samoobsluhy, p. Skládala, nabídl jsem mu prozatímní prostory pro jeho další obchodování v obci s tím, že mu obec pomůže, například formou nulového nájmu. Neměl zájem. Stejně tak reagovalo i několik dalších obchodníků, které jsem oslovil. „ Do Omic ?? tam nepůjdu“. Proč asi ?? Jsme snad obec prašivá ? Nebo u nás straší ?? Vzhledem k tomu, že nemůžu nikomu nakázat, aby svoji hospodu změnil na obchod, jediná možnost je provozovat obchod vlastními silami. Také bych chtěl uvést na pravou míru jeden názor naší samoobsluhy. Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání 29. 8. 2007 neschválilo zadání zpracování projektu přebudování nocležny na prodejnu potravin. Pouze založení obchodní společnosti. Prozatím pouze prověřujeme možnost umístění obchodu do objektu nocležny. Asi se o tom před sámoškou šuškalo málo. Nebo nebylo rozumět.

Je to podobné, jako se zrušením návštěv paní doktorky Mádrové. Ona sama ve zpravodaji, stejně tak, jako já, lidem vysvětlovala, proč do Omic jezdit nebude. Provozovala totiž výdejnu léků a samozřejmě jí to neslo určitý malý zisk. Jenže výdejnu léků může obvodní lékař provozovat pouze tehdy, není-li v blízkém okolí lékárna. V Troubsku se však nová lékárna otevřela, doktorka Mádrová tudíž nesmí léky vydávat, tudíž jí z návštěvy Omic neplyne zisk, tudíž k nám přestala dojíždět. Kadeřnice už do Omic také nejezdí pár měsíců. Ono ve vysokém stupni těhotenství a potom s malým kojencem se stříhá dost špatně. Ale to sámošce asi uniklo. Ona dozadu nemá okna.

Mimochodem, ještě k onomu „fíglu“ ohledně veřejných zasedání zmíněnému na předchozích stránkách…. Zastupitelstvo se schází, radí, diskutuje. Pokud chceme o něčem rozhodnout, musíme o tom vědět co nejvíc. Takže pokud toto zastupitelstvo hlasuje, činí tak po důkladném seznámení se s problémem. Jestli dnes zastavíte na ulici kteréhokoliv zastupitele, bude Vám schopen fundovaně odpovědět na Vaše otázky. Pokud má tedy pisatel dojem, že zastupitelstvo hlasuje podle předem stanoveného scénáře, ať si vzpomene na jednání předchozího zastupitelstva. V roce 2004 Dokonce muselo být přesunuto veřejné projednání připomínek ke změnám územního plánu pro nedostatečnou účast zastupitelů ! Marně přemýšlím, proč již pisatel dále nekandidoval do zastupitelstva. Šanci uspět a ovlivňovat současné dění měl rozhodně velikou………

Vše se stále točí kolem výstavby ve vojenském areálu, nově vzniklé sdružení rozkroutilo kampaň zaměřenou proti zastupitelstvu, a ostatní lokality, kterých se referendum týká, zůstávají jaksi v tichosti ležet bokem, mimo zájem sdružení i občanů. Že by výstavba v těchto lokalitách nevedla k „Prosperitě Omic“?
Rád bych nastínil aspoň zlehka princip plánované výstavby.
Lokalita Z.25. – Výstavba cca 22 rodinných domů v bývalém vojenském areálu.
Lokalita Z22. - Záhumenice, lokalita mezi ulicí Armádní a Pod vinohrady. Tato lokalita má dva majitele, kteří se budou muset dohodnout na budoucí podobě.
Lokalita Z.7. - Nivy, výstavba této lokality je už v návrhu změn územního plánu podmíněna výstavbou příjezdové komunikace na Zabitých, přes Omický potok.
Pokud bude výstavba v těchto lokalitách povolena, nastoupí regulativy pevně určené obcí. V těchto regulativech je možno například stanovit: Nevybuduješ příjezdovou komunikaci = nestavíš ! Není zrekonstruovaná čistírna odpadních vod = nestavíš. Není vyřešen odvod dešťových vod z tvé lokality = nestavíš.
Není dostatečná kapacita vodovodu = nestavíš! Je to jen velice stručně a jednoduše řečeno, ale princip je snad jasný.Vše podstatné o plánované výstavbě, o které se bude rozhodovat v referendu, její podobě a rozsahu se dozvíte dne 15. 10. 2007 v 18.00 hod. v místní sokolovně, ve které proběhne prezentace majitelů lokalit Z.7, Z.22, a Z.25. Zastupitelstvo bude připraveno zodpovědět Vaše případné dotazy.


Radovan Pukl
starostaOhlédnutí III

Další ohlédnutí do minulosti, tentokrát do roku 1957. Z toho, co se dělo v naší obci před 50ti lety z Kroniky obce vybíráme:

Ve čtvrtek 17. ledna kolem 22hodiny měli občané možnost pozorovat polární záři.
V posledním týdnu měsíce dubna bylo vidět přibližující se kometu zvanou
Arond – Rollandowou na severovýchodní obloze. Nejlepší viditelnost byla v noci 27.dubna,
jevila se jako mlhavá hlava s ohonem dlouhým 25 cm.

V tomto roce končilo volební období a obec i celá republika se připravovala na nové volby, páteří celého předvolebního dění byla Národní fronta.
Naše vesnice byla rozdělěna na 15 volebních obvodů. Volby proběhly dne 19.května.
Ustavující schůze nového národního výboru se konala 28.května, schůzi vedl nejstarší poslanec pan Fr. Holomek. Předsedou byl jednohlasně zvolen pan Josef Staněk, tajemníkem pan Antonín Svoboda z Rosic, předsedové komisí byli: pan Bohuslav Hájek – zemědělská,
pan Ladislav Antoš – finančně rozpočtová, pan Jar. Kozel – technická. Tito pánové tvořili radu MNV, zástupcem předsedy MNV byl zvolen pan Ladislav Antoš.

V těchto letech probíhají akce Z, což bylo zvelebení obcí a měst. Na neplacených pracovních brigádách se podíleli obyvatelé obcí. V tomto roce byla v akci Z naplánována a uskutečněna oprava hřbitovní zdi.

13.listopadu zemřel president Československé republiky Antonín Zápotocký.
19. listopadu zvolilo Národní shromáždění presidentem republiky Antonína Novotného.

Socializace zemědělství započala v uplynulém roce. 4. února se konala Výroční schůze JZD za účasti všech 33 družstevníků, vedla ji současná předsedkyně paní Matylda Midrdlová. Novým předsedou byl jednohlasně zvolen pan Vlad.Holomek. Účetní družstva pan Zdeněk Konupčík, seznámil přítomné s účetní uzávěrkou:
k 31.12. 1956 - 4koně, 10 dojnic, 23 vepřů krmných, 17ks skotu.

Na základě šetření kulturního pracovníka rosického okresu bylo zjištěno, že v obci není vedena obecní kronika, tajemník MNV nevěděl, kde se kronika nachází a zda se vůbec provádí zápisy. Názor tajemníka, že v moderním světě je vedení obecní kroniky zbytečné vedl člena rady pana Ladislava Antoše k tomu, že se dobrovolně přihlásil k vedení obecní kroniky.
Po několikadenním pátrání byla obecní kronika nalezena u rodiny Karla Hájka č.p. 27. Stav
kroniky byl velmi špatný, několik listů bylo zničeno - stalo se tak za předsedy MNV pana Fr.Nováka v r. 1947. Zásluhou pana Ladislava Antoše byla kronika opravena a v zápisech bylo pokračováno.

Počasí bylo nepříznivé. Do poloviny května chladno, 29. a 30. května dokonce překvapily mrazy. Suché a horké léto vystřídaly deště v době žní. 27.září opět mrzlo. Příjemného podzimního počasí si lidé tenkrát užili pouze do 20.října, potom opět přišly deště a chladno a nepohoda trvala až do konce roku.
První televizi v obci si pořídil pan Oldřich Antoš a to 3.října.
Poprvé v tomto roce byl při sklizni ječmene na “ Dlouhých“ použit kombajn ze státní traktorové stanice Rosice.

Pro čtenáře Obecního Zpravodaje - Olga Skoupá a Jitka Tomášková

ZNOVU ZAČÍNÁME,
paní Otavová oznamuje všem dětem 3 a 4 tříd, které mají zájem o anglickou konverzaci v příjemném kolektivu dětí a pod vedením paní Otavové , že první schůzka bude 3. 10. 2007 ve 15:15 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu Omice.


KONCERTY V OMICÍCH

Spolu se zaměstnanci OÚ v Omicích, bychom vás chtěli pozvat na vystoupení dětí ZUŠ. Chceme potěšit všechny jubilanty, kteří slaví narozeniny v září, říjnu a listopadu a všechny starší občany, kterým je doma dlouhá chvíle. Myšlenka uskutečnit toto vystoupení mně napadla při svých koncertech, kdy jsem viděla vděčnost a jiskřičky v očích jinak velmi smutných lidí v domovech důchodců a hospicích. Je pěkné vidět člověka, který je vážně nemocný, nebo nemohoucí, jak ho hudba dokáže rozveselit, a při známých skladbách pohybuje nohou do rytmu i když je připoután na lůžko. Svět se možná točí kolem mladých úspěšných lidí, ale tady v Omicích budeme mít snad příležitost vidět spokojené nejen mladé, ale i odrostlejší občany. Dovolte nám prosím, pokusit se dát vám trochu radosti a pocit, že na vás myslíme. Přijměte pozvání na 1. vystoupení, které se uskuteční ve čtvrtek 18. 10. 2007 v 16.30 hodin na Obecním úřadě v Omicích. V případě zájmu, budeme připravovat program několikrát do roka.

Stackeová učitelka ZUŠMUDr. Mádrová oznamuje,

kdo z občanů má zájem o očkování proti chřipce, ať se nahlásí do 27. 9. 2007 na Obecním úřadě v Omicích (tf. 546 412 816, nebo osobně). Očkování přihlášených zájemců proběhne v pondělí 1. 10. 2007 od 13.00-14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Omice. Doplatek za vakcínu bude asi 50 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci září oslavují svá životní jubilea.

Zvláště pak přejeme:

paní Boženě KŘÍŽOVÉ

paní Marii ŠVESTKOVÉ

panu Rudolfu KŘIVÁNKOVI


Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.

*************************************************************************

Vítáme mezi námi

V měsíci srpnu přibyli do naši obce tři občánci

Pavel KROUTIL

Lucie MALCHAROVÁ

Vítek PELIKÁN

Rodičům blahopřejeme a malému Pavlíkovi, Lucince a Vítkovi přejeme v životě jen to nejlepší
************************************************************************************
• O Z N Á M E N Í

VE DNECH
od 5.10. 2007 tj. Pá do
8.10. 2007 tj.Po
budou v obci přistaveny

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY


Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (tj. televizory, baterie, nádoby od barev, olejů, atd.)!!!!

Stanoviště kde budou kontejnery přistaveny:
- ul. Brněnská u SOKOLOVNY
- ul. Brněnská u SAMOOBSLUHY
- ul. Tetčická – MALÉ HŘIŠTĚ

===========================================================================
Počet zobrazení: 1737