Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 9/2007 - 1. část


                                                    Ročník XIII. 9/2007 září

=================================================================================================================
Proč referendum…; Čtenáři nám píší…; Nesplněné úkoly…; Cvičení pro každého…; Evoluce nebo revoluce …; Rosice slaví…; a další zajímavosti
=================================================================================================================
Vážení přátelé, kamarádi, příznivci,
stejně jako před rokem i letos pořádá SDH Omice soutěž o
„ Mistra Omic“.
Soutěž se koná 6. října 2007 na místním hřišti od 10:30 hodin

Soutěžit se bude ve 2 disciplínách: požární útok
štafeta speciální
Soutěž je vypsána pro bývalé, současné členy a členky i příznivce, kteří někdy soutěžili
Občerstvení zajištěno.

Na návštěvu této akce zve výbor SDH Omice


Proč referendum

Na posledním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce o otázkách a termínu vyhlášení místního referenda týkající se výstavby v lokalitách označených Z.7 (lokalita Nivy – plánováno 32 domů), Z.22( lokalita Záhumenice – plánováno cca 60 domů), Z25( lokalita vojenský prostor – plánováno cca 22 domů ).
Zastupitelstvo z důvodu zpřehlednění situace a nezdržování procesu tvorby změn územního plánu přistoupilo k rozdělení „Změny územního plánu č. II“ a to na lokality tzv. malých investorů, které jsou více méně nekonfliktní a na výše zmíněné lokality velkých investorů. Navrhované změny ve velkých lokalitách mohou přinést velké, přímo zásadní změny do života obce nás i našich dětí.
Rozhodnutí zastupitelstva rozhodně neznačí jeho strach z rozhodnutí ba právě naopak - měli jsme odvahu celý proces po letech rozhýbat a naše rozhodnutí bylo motivováno především snahou o zapojení občanů do tohoto zásadního rozhodnutí. A možná námitka, že je místní referendum ovlivnitelné- ANO, stejně jako jsou ovlivnitelné každé volby a ti, kteří nemají na věc vyhraněný názor, mohou podlehnout předvolebním slibům a to jak ze strany investorů, tak ze strany odpůrců výstavby.
Pokusím se alespoň z části vyčíslit pozitiva a negativa výstavby:
Povolení výstavby může přinést vyšší příjmy do rozpočtu obce, avšak za předpokladu nárůstu obyvatel nad 1500 osob (tzn. při současném stavu na více než dvojnásobek) a za předpokladu, že si noví občané změní bydliště do obce a hlavně nám zákonodárci opět nezmění pravidla pro rozdělení příjmů
( zák.243/2000 Sb . o rozpočtovém určení daní). Výstavba zvýší obraty místních podnikatelů v období výstavby ( stavební firmy a související služby, možná i krátkodobě zvýší zaměstnanost …) a později i služby ( obchod, hospoda…), může přinést příjmy do rozpočtu obce z příspěvků stavebníků na vybudování infrastruktury - sítí, přinese zvýšení kvality života tedy minimálně „novým“ občanům, výstavba určitě zvýší cenu pozemků v daných lokalitách a rozhodně přinese zisk investorům atd… ..
Výstavba však natrvalo změní ráz obce, zhorší dopravu v období výstavby i po dokončení ( 1 dům = 1,5 auta na prakticky jediné přístupové komunikaci do obce), v lokalitách přímo sousedící s výstavbou může omezit soukromí tzv. starousedlíků( 30-60 domů za zahradou ke klidu nepřidá). Postupná přeměna obce na satelitní sídliště pozvolna obklopující tzv. starou část. Nárůst nových spoluobčanů v souvislostí s výstavbou v lokalitách bude cca 320 osob
( počítáno z průměrného obsazení RD zdroj ČSÚ) tzn. nárůst o více než 1/3 stávajícího stavu atd……………………………………………….….

A zásadní otázka rozvoje obce…… každý si pod touto frází představuje něco jiného. Investoři a jejich příznivci jistě desítky prodaných domů a parcel, odpůrci malebnou vesnici v lůnu lesů, hájů a polí. Kterých je více by právě mělo určit referendum. Vítězstvím bude hojná účast a naše rozhodnutí. Dle zákona o místním referendu ( zák. 22/2004 Sb.) je referendum platné při účasti alespoň poloviny oprávněných osob ( cca 300 voličů ) a závazné při nadpolovičním hlasování pro jednu z alternativ ANO nebo NE. Prohrou by pak byl nezájem nás voličů o další podobu obce.

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím pověřilo starostu obce k uspořádání veřejné diskuze k problematice výstavby v daných lokalitách, na které se mohou občané blíže seznámit s plány investorů i námitkami odpůrců výstavby. Všem stranám, které budou mít zájem, bude také v souladu se zákonem poskytnut prostor pro prezentaci svých názorů na vývěskách obce, zpravodaji…… čím budeme my občané mít více informací z obou táborů, tím může být naše rozhodnutí kvalifikovanější. Jen pevně doufám, že se nenecháme krátkozrace ovlivnit, zachováme zdravý rozum a pevnou ruku při volbě.


Milan Sedláček


Vážení občané,

zastupitelstvo obce Omice rozhodlo o vyhlášení místního referenda ve věci rozhodnutí o výstavbě v několika územních částech obce čili o tom, aby byly navržené změny územního plánu, které jsou formálně nazývány Z.7, Z.22 a Z.25 projednány formou veřejného referenda. Další výstavba v katastru obce je téma, které je v posledních letech v obci často diskutováno a z našeho pohledu naprosto oprávněně. Naše společnost je jedním z vlastníků zmíněných pozemků, konkrétně jsme vlastníkem tzv. vojenského areálu nad obcí, který v rámci změn vystupuje pod zn. Z.25. V poslední době jsme měli možnost se několikrát setkat jak se zastupitelstvem obce, starostou obce, tak jsme se zúčastnili veřejného projednávání navržených změn, kde zazněly i Vaše připomínky jako místních obyvatel. Z těchto jednání jsme nabyli dojmu, že ne všechny informace, které se k občanům dostávají či které jsou brány jako fakta, jsou správné a přesné, v některých věcech máme dokonce dojem, že naprosto neodpovídají skutečnosti a mohou tak významně zkreslovat skutečný stav věcí a tím i Váš pohled na další vývoj. Jelikož nás tato situace víceméně mrzí a zároveň se jí cítíme poškozeni, byli bychom rádi pokud bychom mohli touto formou prezentovat základní ověřitelná fakta, která pak samozřejmě budou na vůli lidí a jejich zástupců, jakým způsobem se k nim rozhodnou přistoupit. To pochopitelně plně respektujeme, máme pouze zájem tyto fakta vyjasnit a představit Vám blíže záměry, se kterými do obce přicházíme:

 jsme vlastníkem ca. 90% pozemků v území tzv. vojenského areálu v Omicích
 vojenský areál jsme koupili v červenci 2006 od spol. Rezidence - Moravské zahrady
 v katastru obce Omice nevlastníme mimo vojenský areál žádné další pozemky, nikde jinde tak nemáme a ani nemůžeme mít žádné reálné záměry
 s původním vlastníkem areálu reprezentovaným p. R. Bartošem a jeho aktivitami v obci nejsme žádným způsobem vlastnicky ani personálně propojeni
 ve vojenském areálu uvažujeme v rámci uvedené změny Z.25 o výstavbě 22 rodinných domků, ničeho jiného se tato změna netýká
 disponujeme souhlasem obce a územním rozhodnutím, které zatím nenabylo právní moci
 obci a jejím obyvatelům nabízíme:
- garantovaný příspěvek na financování infrastruktury obce dle její volby – čistička odpadních vod / voda / komunikace
- revitalizaci chátrajícího areálu, který může jinak obci vygenerovat různá rizika
- projekt, který od obce nic nepotřebuje, neboť:
 má vlastní přístupovou komunikaci, tzn. přístup a výstavba obec nezatíží
 má vlastní již vybudovanou a na obci nezávislou infrastrukturu
 se nachází mimo obec a bezprostředně její život nijak neovlivňuje
 má zajištěny zdroje pro okamžitou realizaci záměru
- dlouhodobé partnerství
- garanci našich závazků – všechny projekty jsme vždy odpovědně dokončili

Cítíme, že občany zajímá, s čím jednotliví investoři do obce přicházejí. Toto jsou základní principy a cíle, které obci garantujeme v rámci území vojenského areálu vystupujícího pod zn. Z.25. Obec a občané kromě toho, že souhlasem s revitalizací území nic neztrácejí, mají možnost mimo jiné otevřít cestu k investicím do tolik potřebných věcí jako je např. nová čistička a zároveň se přirozeně nijak nezbavují možnosti rozhodovat o dalším rozvoji obce, neboť bez jejich souhlasu není žádná další výstavba v obci možná. Koneckonců toto platí i pro samotný souhlas s revitalizací areálu – tím, kdo bude finálně rozhodovat, jak by případná výstavba měla vypadat, bude samozřejmě zastupitelstvo obce.

Děkujeme za Vaši pozornost.

S úctou,
Ing. Martin Pětivoký
Milestone Partners, a.s.
ředitel


Evoluce nebo revoluce?

Spolu s blížícím se referendem máme jedinečnou možnost zapojit se do rozhodování o budoucnosti naší obce. I když většina z nás už má svou představu o „správném“ vývoji Omic, někteří váhají například z důvodu nedostatku poskytnutých informací. V každém případě ale nikdy neuškodí vyslechnout si názory druhých. Nepodceňujme důležitost referenda, vždyť jsou v něm otázky, jejichž odpovědi neovlivní pouze život náš, ale především budoucnost našich potomků…

Rozvoj obce, bez ohledu na různorodá vyjádření a proklamace různých odborníků či pseudo-odborníků, se kterými se můžeme v poslední době stalé více setkávat, může být jednak postupný - evoluční, anebo revoluční, což by byl rozvoj skokem. Zkusme si tyto pojmy vyjasnit a to zejména ve vztahu k plánované výstavbě.

Co si pod pojmem evoluční rozvoj obce představit? Jde především o zachování charakteru obce, tj. vesnice s výrazným přirozeným přírodním prostředím. I když někdo užívá pro naši vesnici označení skanzen, není se čeho bát. Jde o zachování kulturního a krajinného rázu a to není nic hanlivého. Postupný vývoj má jistě i sociální význam - harmonické začleňování nových obyvatel do „kolektivu“ obce. Tento jev pozorujeme při dosavadním rozvoji obce a postupném, převážně pozitivním začleňováním nových obyvatel do života obce – např. vojenské bytovky, výstavba pod hřištěm, výstavba při cestě k nádraží a výstavba na „Příčních“. Kulturní vyžití v obci je. Obnovená tradice hodů je toho příkladem.

Naproti tomu druhou možností je změna revoluční – rozvoj skokem – a s tím spojený prudký nárůst velkého počtu nových obyvatel v krátkém období s „různými nebo i žádnými“ kulturními i sociálními tradicemi, u nichž nedojde k přirozenému zapojení do života obce. Tito lidé tak vytvoří novodobé gheto – noclehárnu nebo panelák naležato, uzavřené samo do sebe bez kulturního a sociálního vztahu k obci. Vznikne tak stejný jev jako v případě většiny bývalých příměstských obcí, dnes městských částí Brna či jiných velkých měst, u kterých po masové výstavbě ať již rodinných domů v 1. polovině minulého století, nebo paneláků v 2. polovině úplně zanikla původní kulturní a sociální tradice a nahradila ji městská bezejmennost a izolovanost. Takovým příkladem mohou být například Židenice, Bystrc, ale i v poslední době nám dobře známé Troubsko. Z vlastní zkušenosti vím, že nové obyvatele Troubska nikdo ze starousedlíků nezná. Noví obyvatelé nechodí nakupovat do místního obchodu, nepořádají a ani se neúčastní žádných kulturních akcí, dokonce se ani mezi sebou nenavštěvují.

Evoluční vývoj je přirozený a je v harmonii s přírodou. Satelity totiž obce ani krajinu nejenže nezdobí, ale dokonce svým obyvatelům mnohdy nabízejí pouze místo k přespání. Lidé žijí uzavřeni ve vlastních zahradách. A tomu, že by lidé ze satelitů měli o naše tradice zájem, lze jen těžko věřit. Protože kdyby měli o život na venkově jako takový opravdový zájem, postavili by si dům v rámci obce tak, aby mohli být jeho opravdovou součástí!

Sociálně ekonomické průzkumy říkají, že až čtvrtina novousedlíků, především těch bohatších, kteří nemusejí kvůli výstavbě svého nového domu prodat byt, se v novém bydlišti ani nepřihlásí. A to buď z důvodu nákladů na přeregistrování bydliště či firmy, nebo si drží byt pro své děti. Obec tak na ně nedostane ani žádné peníze ze státního rozpočtu.

Moc investorů, či spíše jejich peněz, je tak velká, že nedodržují územní plány a domy rostou dokonce i na místech, kde původně obec plánovala klidové a odpočinkové zóny. Obcí schválené stavební plány investoři mění na místě tak, aby z jednoho metru vyždímali co nejvíce peněz. Novousedlíci k obci, kam se hodlají nastěhovat, nemají žádný vztah, a tak hlavním kritériem pro jejich rozhodování bývá zpravidla cena a zároveň dostupnost centra města. Ekonomicky neopodstatněné (nesmyslné) sliby investorů týkající se zlepšení života v obci vybudováním např. krytého bazénu, kulturního domu, kina či nákupního střediska není možné brát vážně. Noví obyvatelé, stejně tak jako i starousedlíci, budou raději jezdit do Brna, kde jsou samozřejmě mnohem větší možnosti vyžití. A to nemluvím o tom, že i město Brno má velké finanční problémy např. s provozem krytých bazénů. Nákupní středisko potenciální zájemce vybuduje a bude provozovat jedině za předpokladu, že to bude ekonomicky zajímavé a jak vidíme na příkladě Troubska či Bosonoh nic takového se neděje. V provozu zůstávají pouze obchody, které zde byly již mnohem dříve, než začaly vznikat „satelity“.


Měli bychom se tedy rozhodnout, zda chceme zachovat vesnický ráz obce nebo vytvořit beztvarý příměstský satelit. Nepodlehněme proto ekonomickým zájmům několika investorů a neobětujme jim jedinečné přírodní okolí obce (jde jim jen o zisk a ne o prospěch stávajících či budoucích obyvatel obce). Jak se jeden z představitelů investorů k tomuto tématu vyjádřil, jeho základním zájmem musí být zisk! No a protože slibem nezarmoutíš, slibují a slibují. A to je celá jejich strategie.
I postupný rozvoj obce je ekonomicky života schopný, například s využitím zdrojů z fondů EU je možné financovat jak rekonstrukci čističky odpadních vod, tak i rozšíření vodovodu.

Skokové změny nikdy nepřinesly nic dobrého. Vzpomeňme si na všechny „velké“ revoluce například na VŘSR, únor 1948 atd. Analogie je v tomto případě, myslím, docela trefná.


Váš zastupitel Věra Vašicová


Vážení spoluobčané !

Při nedávné návštěvě Vysočiny jsem narazil na obec velikosti cca 1/3 Omic a
zaujalo mne upravené okolí , nově vybudovaný vodovod . Zapřemýšlel jsem ,kde
tato malá obec vzala finanční prostředky na tuto investici . Nikde v okolí
jsem neviděl staveniště " satelitu", který by obci přinesl navýšení obyvatel
a peníze hodného strýčka " Investora". Soudě dle vzhledu obce bude i zde


zájem o prosperitu a rozvoj , ale postup jak toho dosáhnout bude určitě
odlišný od toho který je tzv. standardní v našem okolí. Dosáhnout na dotace
EU, Kraje či jiné fondy je určitě zdlouhavé a pracné ale ne nedosažitelné!


Hájek Luboš
zastupitel


Čtenáři nám píší

Jo, jo, tak tady zase máme témat na romány..Nebo spíš na tragikomedie? Na frašky? …
Tak třeba o tom, jak jsme vcelku neuváženě v nedávné minulosti bez velkých výčitek prošustrovali kasárna či obchod a teď na nás „spoluobčané“myslící to s obcí dobře..v rámci „rozvoje obce“…zkouší různé metody cukru a biče, různě straší a vydírají a dělají pitomce a nevolníky jak z nájemníků obchodu, tak z celé vesnice. O jejich písemných či akustických projevech, jak se o obec zasloužili (ještě, že nedeklarují, že nezištně…),jak jednáním sami se sebou zachránili provoz v samoobsluze..(čímž si zřejmě hodlají naklonit věkovitější část obyvatelstva vzhledem k blížícímu se plebiscitu..)a tak dál a tak dál…
A tak nám holt nezbude, místo důvěřivého spoléhání na hochštaplery sjednat pro obec úvěr a buď koupit starý dům od Kucejů, či jiný výhodný flek, nebo rovnou oživit možnost vybudování obchvatu Omic a postavit nové centrum obce i s točnou pro autobus (prý je taky součást vyděračských plánů..)na zelené louce někde za Kazdovýma….Spoléhat totiž na blahosklonnost zlatokopů, budeme li držet hubu a krok, totiž nepřipadá v úvahu!!!
Jak jsem již kdysi dříve napsal, nejsem zastáncem žádné socializace vesnice, ale každý vesničan ví, že není nad to, mít všechno své a nebýt závislý na laskavosti, či blahovůli druhých. A tak i obec by měla strategické věci jako obchody, tělocvičny, silnice, zdroje vody, čističky, pozemky hodné zvláštního zřetele …atd.mít ne li své, tak pod kontrolou….(kam až bude nutné dojít, abychom zde žili v klidu domova a ne na developersko-realitním kolbišti, trvale v střehu, aby nás různí utilitaristé svou demagogií nezpitoměli, aby nás znovu a znovu někdo nenapálil…aby nám bludy těchto uzurpátorů neprorostly mozkem jako rakovina a aby vítězil zdravý rozum!)

Zlaté horečky, ať již vypukly kdekoliv na světě a z jakéhokoliv důvodu, stejně tak jako různé mise kultur, náboženství a ideologií, vždycky v konečném důsledku přinesly domorodcům jen zkázu a bídu.A my jsme pořád ještě domorodci…
Ale tohle všechno jen na úvod a na okraj. Tužku jsem vzal do ruky po dlouhé době hlavně kvůli potřebě pohovořit o včelím moru a taky trochu proto, aby v té naftalínové mrtvole (myslím tím omický zpravodaj..) bylo zas něco evokující, provokující, něco víc než pranostiky a moudra opsaná z moravského tisku..Taky pro trochu větru mezi stránkami. Protože kde není průvan, je za chvíli smrad…

//
Tedy k těm včelkám: jistě jste postřehli, že se nám v okolí objevil mor včelího plodu.-Nejzávažnější z pěti nejhorších včelích nákaz. A tak jsme se ocitli téměř v epicentru 5 km pozorovací oblasti, jen pár set metrů od místa, kde bylo nutné pálit a dezinfikovat.Vzhledem ke koncentrovanosti včelstev, kdy se stanoviště na omicku téměř „dotýkají“ , k velkému optimismu opravdu důvod není.. No a v Omicích jak jinak, byť je zde 17 včelařů, kteří obhospodařují 210 včelstev, se samozřejmě najde hned několik takových bezohledných ignorantů, kverulantů, arogantníků či jak to pojmenovat, kteří snad potřebují k rozhoupání ke každému kroku písemnou žádost a osobní audienci minimálně ministra zemědělství, aby si vůbec splnili laskavě svou povinnost a kteří díky nezájmu snad ani netuší, že většina těchto opatření platí pro celý jihomoravský kraj již několik let!…Kteří než by věci věnovali pár minut, se budou hodiny vymlouvat na kde co.Zajímalo by mne, vzato do důsledku, jak by ocenili vylepšení svého včelařského rozpočtu až půlmilionovou pokutou kterou si lze v extrémním případě vykoledovat…

Co se týče onemocnění samého, pro včelu medonosnou patogenní poddruh původce moru včelího plodu je rozšířený na všech kontinentech světa. A bude navěky.. Jednou se projeví tady, jednou tam. Proč? Je natolik rafinovaný a přenašečů je tolik, že nemá smysl to zde řešit.Smysl má ale zdůraznit nutnost dodržovat nezbytná opatření, která musí být razantní, rychlá a účelná. A to lze jen spolupracují li všichni.
Vás spoluobčané, kteří se nevěnujete osobně tak ušlechtilé činnosti, jakou je včelaření, mohu ujistit,že mor rozhodně není přenosný na člověka(padl takový dotaz..) a že český med je jeden z vůbec nejkvalitnějších na světě, na čemž se podílí nemalou mírou i organizovanost českých včelařů.

Snad bych Vás ještě rád varoval před medy z velkých obchodů, bez zřetelného označení původu(což je bohužel většina).Také buďte obezřetní při nízké ceně medu, ať již v obchodech, natož od včelaře! Nabízí li Vám někdo med za 60-70 korun, buď je sám sobě sponzorem a tedy asi nemá všech pět pohromadě, nebo se medu potřebuje z nějakého důvodu rychle zbavit..Každopádně pak tímto ostatním včelařům oznamuje, že na jejich záslužnou činnost kašle a po něm potopa!..Je zajímavé,že práv tito lidé by ve svém zaměstnání rozhodně nepracovali za almužnu.. Mohu li doporučit, kupujete li raděj v obchod, hledejte ochrannou známku Český(moravský)med, nebo Klasa. Mnohem lepší je najít si svého včelaře.Zajít s ním k jeho včelám,rozhlédnout se kolem, podívat se do úlu.Nechat si ukázat jak, čím a kde med zpracovává a uskladňuje.Představte si,že úl je Váš byt. Vaše postel, kuchyň, špajz. To zda je med tekutý, světlý, nebo tmavý jsou pak jen senzorické vlastnosti, které nejsou pro jeho kvalitu vůbec podstatné.Něco si o problematice přečtěte. Vyvarujte se dotazů: po čem máš ten med, nezcukernatí mi?…..Po tomto dotazu končím rozhovor, myslím si o jednom své a odcházím…Na závěr bych chtěl ještě aby jste věděli, že máme v Omicích v posledních letech i několik starších i nových moderních včelařů a že je na to v čem a jakým způsobem včelaří radost pohledět. (Třeba Hynek Fryštenský a Pavel Slovák) Tolik ke včelkám.
//
Ještě mi vrtá hlavou, zda bychom nemohli oživit myšlenku 1-2 větrných elektráren velkého kalibru(máme zde minimálně dvě vhodná místa- Okukanec a poblíž Hájku). Hodně se také budují celé hektary fotovoltaických sestav. Dřevěné, kovové, různé. Leckde už mají za symbolický halíř pro všechny občany komplexní zdroj digitálních dat se všemi vymoženostmi. Bagrují se rybníky,staví sportoviště(co malé hřiště?). Tedy abych se konečně dobral k tomu oč mi jde, tedy že prostě ještě pár okamžiků tady budou k dispozici dotace ze státních a evropských fondů. Ještě chvíli potečou, ale dlouho už ne. Jen vědět co a jak na ně.
Je třeba se ptát tam kde jich již dosáhli, nebát se investovat do odborného zpracování grantů, do orientace. Taky úvěry a hypotéky s tak směšným úrokem jako v Čechách již jinde na světě nenajdete. A tak to chce zkoušet, hledat, lobovat! Nechat si poradit a nenechat se odradit!

Hezký podzim Vám přeje Jirka Bartoněk

Samoobsluha
Skoro každý chodí nakupovat do naší samoobsluhy, ale v případě jejího uzavření, nikdo proti tomu nic nedělá. U obchodu sice vedeme dlouhé debaty, ale jinak nic. Každý z nás si asi řekne, že to nějak dopadne a s nákupy pomůžou druzí. Kdo má mladé ti nakoupí základní potraviny v blízkém okolí nebo v Brně. Kdo ze starších vlastní auto snad vezme souseda na nákup, ale co ti, kteří takové možnosti nemají? Myslí někdo na ty staré lidi?
Proto jsme se dohodly, že navštívíme obecní úřad. Naše delegace nebyla velká, ale přesto jsme se pokusily něco dohodnou a získat alespoň informace. Obecní úřad nám potvrdil, že v této věci něco udělá a situaci bude řešit. Nebo ji vyřeší trh. Byla nám daná rada, abychom si nakoupily v Troubsku. Zamyslili se někdo z mladých nad touto radou, že my starší nejsme ještě v obchodě a zpáteční autobus už jede do Omic.
Dokonce jsem slyšela od jisté mladé paní odpověď na můj dotaz, co této situaci říká, řekla následující: kdyby starosta Vám nespravoval Dolny mohl koupit obchod. I když jsem řečná, ztratila jsem řeč. Telefonovala jsem i několika lidem, kteří předtím dělali na radnici, zda nemohou v této věci pomoci a přimluvit se u majitele, kterého určitě znají od různých jednání. Bylo mi řečeno, že se pokusí. Snad dopolední prodej je výsledkem jejich jednání a snahy. Ale na jak dlouho? Asi to bude otázka tržby a výdrže prodávajících.
Je zajímavé, že u nás byly tři obchody a všichni se uživili. Dnes je v obci obchod „poslední“. Manželé Skládalovi se o své zákazníky dobře starají. Zboží čerstvé a v dostatečném výběru, myslím si pro každého. Není-li něco na skladě za dva dny, už to není pravdou.
Chtěly jsme se zúčastnit na veřejné schůzi, abychom se ozvaly.. Nikde jsme neviděly plakát a najednou jsme se dověděly, že už byla. Na můj dotaz, proč výbor alespoň neinformuje místní rozhlasem, mi bylo sděleno, že je to internetu, ale bohužel ten každý nemá. Na dědině jsem se dozvěděla, že bude obchod v nocležně. Ale vážení, i další věci potřebuje starý člověk k životu. Mezi nimi je i návštěva kadeřnice ( že prý dostala výpověď, taky každý neví) nebo lékaře.
Měsíční návštěvy paní obvodní doktorky v Omicích byly velkou výhodou pro starší občany. A nejen pro starší. Mnohdy jsme se na chodbě radnice potkaly i s mladými lidmi. Řekne nám někdo z jakého důvodu už dva měsíce nejezdí – PROČ??? Je to kvůli lékům, nebo z ekonomických důvodů, nebo něčemu „jinému“? Paní doktorka Mádrová se o své pacienty velice dobře starala, strašně nám všem v Omicích chybí.Jedinou útěchou je, že teď máme v dědině tři hospody.Za okruh žen, kterým obchod chybí a se svých poznatků napsaly tyto řádky:
Šuterová,Londýnová st, Švestková

Zamyšlení

Člověk přišel na svět bez hmotných statků a ze světa bez hmotných statků i odejde, je to tak zařízeno a ani mocní tohoto světa na tom nic nezmění, mocní je myšleno ti bohatí. I přesto
se lidé pachtí za penězi, majetkem, bohatstvím a naprosto zapomínají na dědictví i odkaz svých předků, svých otců, dědů, na odkaz starých kultur, které žily v souladu s přírodou.
Lidé zapomínají na to, co vlastně nezbytně potřebují k životu. Je to jídlo, voda a pak snad už jen teplo. Jídlo i voda se koupí v obchodě, zcela běžná věc, zatím. Je však potřeba si uvědomit, že k tomu, aby se člověk nasytil je potřeba orná půda, lesy, pastviny, aby se člověk napil, potřebuje čistou vodu. Lidé si neváží těchto zdánlivě samozřejmých věcí a staví silnice, dálnice, mosty, tunely, nové domy. Bohužel ,velmi krátkozrace, toto budují na úkor právě zemědělské půdy, prostě se změní nějaký územní plán. Jak jednoduché. Ovšem z čeho budou naše děti a vnukové živi? Dovezou si jídlo a vodu z Číny, to asi těžko. K čemu jim budou silnice a nové domy, když nebudou mít co jíst a pít? Daleká budoucnost? To ne. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, přestat se tvářit, že víme vše nejlépe a uvidíme, kam tento svět spěje.
Naši předkové stavěli tam, kde byly pro obydlí nejlepší podmínky, kde nebyly škodlivé zóny, kde nehrozily záplavy, kde nefučel celý rok vítr. Dnes se staví tam, kde je nejlevnější pozemek nebo tam, kde se na tom nejvíc vydělá. Levně koupit, draho prodat a říká se tomu obchod a nebo taky byznys. Zde účel světí prostředky.
Naši předkové až úzkostlivě střežili ráz krajiny, věděli, že každý nepatřičný zásah se obrátí proti nim samotným, měli úctu k všemu živému i k přírodě. Chránili svou půdu i vodu.
Dnes, kdy se každý rád ohání budoucností svých dětí a vnuků, je dobré se zamyslet, co je opravdu dobré pro jejich budoucnost.
Dělejme proto svá rozhodnutí uvážlivě a tak, abychom se svým vnukům jednou mohli podívat do očí.
Petr Kadela


REZIDENČNÍ BYDLENÍ

Člověku z toho jde až husí kůže, při spuštění virtuální prezentace...toto území nás bytostně zajímá...základní bonita absolutní klid a nerušená příroda na hranici chráněné krajinné oblasti ...nejsme tu pro krásu okolí, jsme tu pro zcela jinou podobu, pro vyjímečnou budoucnost...vyroste mimořádné bydlení s velkým B... město mu bude ležet doslova u nohou (stejně jako ostatní z obce?)...blízkost půvabných lesů, hypodrom, voda vyvěrající z přírodního vrtu tekoucí kanálem, hluboká izolace od ruchu velkoměsta v klidu čisté přírody...lidé, kteří upřednostňují bydlení v komfortu, s veškerým zázemím velkoměsta, ale přitom potřebují ke svému životnímu stylu propojení s přírodou a pocit volnosti(budou se k ní tak chovat?)...
Pan Bartoš a spol.je podle mého názoru jen prospěchář a byznysmen, kterému jde zejména o peníze a vůbec ne o lidi, přírodu a čisté záměry. Jinak by přeci nemohl vyhrožovat soudy zastupitelům, respektive občanům, kteří je volili, zavírat obchod a co ještě dál...někdy až „bude“ u moci. Vůbec nic nepochopil a je potřeba se opřít právě o zdravý rozum,(který zmiňuje ve svém dopise) a srdce na správném místě, při rozhodování o budoucnosti a dalším osudu obce.
Moravské zahrady - to je zatím „jen“ rezidenční bydlení citlivě zakomponované do přírodního rázu krajiny a pak další „stovky“ objektů pod kasárnami?
Budeme trpět 5 a více let dopravními problémy při výstavbě a dalšími následnými, vlivem nadměrného zvýšení kapacity obyvatel? Budeme litovat v budoucnu, že je tady lidí jako na svoboďáku, budeme litovat že už nepoznáme respekt ze zajíce, srnky či divočáka přes cestu, anebo vůbec před nimi v lese?
Pokud vím, tak původní záměr byl v lokalitě vybudovat lehkou výrobu na kartonáž.Tehdy se mi to zdálo docela dobrý. Bude práce pro pár desítek lidí, zásobování a expedice bude řešena přes les na Kývalku, obec to zásadně nezatíží a bude to „citlivé“ využití vojenského areálu.To by však nesměl někdo uvažovat jak „z nevýhody udělat výhodu“. A vůbec co je vlastně v tomto případě výhoda? - viz prezentace.
Čistička, kanalizace, nový vrt, vodovod, to vše se přece dá zvládnout i bez prospěchářů.Dnes je nás v obci podnikatelů až až.Tak čeho se bát? Každý jistě umí nějak pomoct. Konec konců i pan Bartoš, když to bude upřímný - ale ten už vlastně pomohl.
Zůstanou tedy obec a okolí právě tak krásné, půvabné a neposkvrněné? Zůstane zde absolutní klid a nerušená příroda, nebo to všechno prodáme???
Pojďme to nechat takové jaké to je. Nejednou se nám to jistě v dobrém vrátí.

Ivo Hutira jr.


Rosice slaví sté narozeniny.

Rosice, v 15. stol. poddanské město, později městys, byly povýšeny císařem Františkem Josefem I. roku 1907 na město a byl jim udělen znak.
Dominantou města je zámek na kopci, nad soutokem řeky Bobravy s Říčanským potokem. Byl vybudován přestavbou gotického hradu na přelomu 16. -17. století.
Dříve hornické město, je přirozenou spádovou obcí pro 30 000 obyvatel žijících v širokému okolí. Město samo má v současné době 5 489 obyvatel.
Osobnosti Rosicka:
• Mirek Elpl – básník a spisovatel (1905–1960)
• Rajmund Habřina – básník a spisovatel (1907–1960)
• Antonín Kolek – spisovatel (1895–1983)
• Otto Kružík – učitel, spisovatel (1908–1980)
• P. Oldřich Med – kněz, spisovatel (1914–1991)
• František Sedlák – filosof (1873–1935)
• Oldra Sedlmayerová – spisovatelka (1886–1954)
• Jindřiška Smetanová – spisovatelka a scenáristka (nar. 1923)
• Zdeněk Kadaňka – neurolog (nar. 1942)
• František Posádka - včelařství(1896–1957)
• Ludvík Pavlovský – světový rekordman v seskoku padákem (1901–1991)
• Zdeněk Růžička – gymnasta (nar. 1925)
• Dalibor Veverka – gymnasta (nar. 1925)
• Ladislav Kožina – ilustrátor (1941–1997)
• Roman Wenzel – sochař (nar. 1954)
• Jan Žalud – malíř (1906–1985)
Hlavní oslavy kulatých narozenin již proběhly o minulém víkendu. Až do konce měsíce září je však na zámku v Rosicích Výstava předmětů z archivu zámku vztahujících se k rosické historii je přístupná v otevírací dobu rosického zámku. Srdečně zve Správa zámku Rosice. Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč.


Cvičení pro každého
Od úterý 18. 9. 2007 od 20,00 do 21,00 hodin se v Sokolovně Omice cvičí powerjóga pod vedením Romana Ondráška, instruktora aerobiku a body and mind forem.
Takže si v Omicích může zacvičit opravdu každý, kdo má chuť udělat něco pro své zdraví.
Zapamatujte si:
Cvičí se každé úterý s Romanem a to:
od 19,00 do 20,00 hodin aerobik, od 20,00 do 21,00 hodin powerjóga .
Ve čtvrtek od 20,00 do 21,00 hodin aerobik s Katkou.
A o čem že to je?
Powerjóga je cvičební styl, který využívá pozic z klasické jógy. Tyto pozice jsou plynule opakovány jedna za druhou s prvotním zaměřením pozornosti na dech. Touto soustředěností při cvičení docílíte uvolnění a relaxace. Cvičení plyne v souladu s dechem a vědomou kontrolou, řízením dechu. Uvolníte, protáhnete a posílíte svaly celého těla. Cílem pravidelného cvičení powerjógy je navození harmonie těla a mysli. Powerjóga převážně zatěžuje souměrně svaly celého těla, v klidném a pomalém způsobu provádění jednotlivých pozic a současně s tím se věnuje zaměření pozornosti k dýchání a provádění jednotlivých pozic. Zlepšuje flexibilitu, sílu, zachovává přirozenou hybnost kloubů, vyrovnává skoliotické držení těla, zlepšuje hybnost a pružnost páteře, zlepšuje průtok energie tělem, ovlivňuje peristaltiku, trávení, ovlivňuje vnitřní prostředí těla- orgány a vnitřní procesy.
Powerjóga není žádnou filozofií, není žádnou filozofickou cestou, ale jedná se pouze o cvičební rozměr této sportovní aktivity, která má ovšem své základy, opodstatnění v józe. To co má s jógou společného jsou pozice, a to je vše. Dále jsou do celého systému promítnuty různé stretchingové metody, fyzioterapeutické cviky a metody. To je powerjóga. Neučí techniky dýchání, učí jen průběžně kontrolovat dech, učí průběžně a klidně dýchat, učí pracovat silou s tělem v rámci provádění pozic a dává rozměr mnoha novým poznatkům, které jindy nemáte možnost prožít, zažít. Je to cesta, která nekončí, a která vám umožňuje stále objevovat své prožívání, tělo, duši. Rozvíjí psychickou a fyzickou kondici současně. Někomu stačí jen to"cvičení", někdo se vydá dál a může poznávat více sám sebe, může v sobě objevit neobjevené. Ale vždy je na vás, jakým způsobem k cvičení powerjógy přistoupíte.
Takže, nebojte se, nestyďte se a přijděte se protáhnout. Pro všechny, které jsme byly na první hodině, to bylo první setkání s powerjógou, toto cvičení nemá žádné omezení z hlediska věku nebo pohybových dovedností, vhodné je opravdu pro všechny věkové kategorie, ženy i muže.
Instruktor Roman má velkou trpělivost, každý cvik vysvětlí a ukáže různé varianty obtížnosti. Alespoň v něčem pozitivním přestihly Omice všechny okolní, obce. Cvičí se zde na velice vysoké úrovni ve skromných podmínkách.

P.S.: Katka je také moc šikovná a milá instruktorka. Mládeži, máte absenci, koukejte to dohnat !
Cena za cvičební hodinu je 50,- Kč permanentka na 10 lekcí je za 400,- Kč


NESPLNĚNÉ ÚKOLY

„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“ citace zákona č.183/2006Sb.

Velmi mne zaujala v posledním čísle Zpravodaje část „Stanoviska zastupitelstva obce“, kde se v druhém odstavci psalo o minulým zastupitelstvem nedořešeném územním plánu obce, na což musím zareagovat. Nechci polemizovat na stránkách Zpravodaje, ale chtěl bych se zmínit z jakého důvodu nebyl tento dokument dořešen a dotažen do konce.
Myslím si, že nebyla ze strany nového zastupitelstva snaha po nástupu do vedení obce o převzetí informací o tom, co v této věci minulé zastupitelstvo mělo připraveno, a které věci byly potřeba dokončit. Mezi tyto atributy samozřejmě platí i určité závazky a dohody. Bohužel tento akt nikdo nepotřeboval, což mi připadá jako u našich politických špiček po vyhraných volbách. Okamžitě změnit celou strategii a vnést nové pořádky, ať to stojí , co to stojí.

Vrátím se v krátkosti v několika bodech o několik let nazpět a vysvětlit některé věci v této věci.

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce
a) z vlastního podnětu
b) na návrh orgánů veřejné správy
c) na návrh občana obce
d) na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbě na území obce (citace zákona č.183/2006Sb.)

Změnu územního plánu začalo zastupitelstvo připravovat na podkladě žádostí a potřeb omických občanů v roce 2001. Dávali jsme dohromady podklady pro další výkupy komunikací, abychom mohli využít nově vybudované inženýrské sítě na ulicích Dolny a Pod Vinohrady

Usnesení vlády
Na základě žádosti obce nám byl nabídnut Usnesením vlády z roku 1996 bezúplatný převod vojenského areálu a přilehlé ČOV. Převodní hodnota za objekty v areálu byla skoro 100milónů korun. Obec ho mohla využívat pro sociální programy, bydlení pro mladé atd.. Omezení na případný odprodej nebo jiné využití platilo 10let od předání území. Nabídli jsme možnost bydlení mladým lidem z Omic, protože na opravy bývalých vojenských prostorů a újezdů byly vyčleněny dotační tituly z Ministerstva obrany a Ministerstva pro místní rozvoj. Projekční návrh počítal s osmi bytovými jednotkami. Naše nabídky nebyly ze strany mladých akceptovány pro vzdálenost od centra obce (v roce 2005 již někteří mluvili bohužel jinak). Již v této době jsme de facto přemýšleli nad výstavbou ve vojenském areálu.

Změna využití prostoru
Po návštěvě v Senátu jsem požádal senátora MUDr. Julínka o možné pomoc ve věci částečné změny využitelnosti areálu a možnost komerčního využití vojenského prostoru. Naší žádosti bylo vyhovělo. Začalo jednání s Czechinvestem a dalšími subjekty. Ale případní zájemci přišli pouze s činností, která by ekologicky poškozovala toto území.
Při závěrečných jednáních s Ministerstvem obrany a Vojenského bytového fondu v Praze i Brně jsme z hrůzou zjistili, že v celém vojenském areálu nejsou vyrovnány a vypořádány vlastnicky vztahy. Pozemky stále byly ve vlastnictví státních organizací a hlavně soukromníků. Ministerstvo obrany se finančně vypořádalo z vlastníky pod vojenskými bytovkami, jen pro vaši představu v roce 1981 za čtyřicet haléřů za metr čtvereční. Dle předávacích výpisů z katastru nemovitostí jsme zjistili vlastníky pozemků. Pozemky byly vedeny jako lesní pozemky, kde při soudním odhadu pro obec Omice se jednalo o cenu 40 – 60tisíc korun za hektar(tj. 4-6 Kč/m2). Jména vlastníků neslibovala snadnou licitaci o ceně. Cena pozemků se vyšplhala ze šesti až tisíc korun za metr čtvereční.

Vzdání se nabídky státu
Z těchto důvodů a nezájmu o pronájem jsme předávací proces přerušili a nabídku jsme vrátili Ministerstvu obrany. Jen hlídání vojenského objektu by obec přišlo za rok skoro na 900tisíc korun .

Odprodej prostoru právnické osobě
V roce 2002 se přišel představit nový majitel vojenského areálu. Představil výrobní program s možností zaměstnat omické občany ve výrobě a navrhl spolupráci s obcí, jako by byla zimní údržba, zapůjčování stavební techniky občanům a další oblasti spolupráce. Pro lehkou průmyslovou výrobu bylo potřeba doplnit změnu územního plánu a částečnou změnu využití kultur pozemků. Začali s výkupy pozemků. V této době obec prodala pozemky v areálu. Při prodeji však došlo k omylu ze strany obce a byly prodány i dvě polní cesty vedené ve zjednodušené evidenci katastrálního úřadu. Zavádějící byly hlavně mapové podklady k odprodeji za strany státu. Na tento problém se v podstatě přišlo až při budování kanalizace na ulici Armádní v roce 2004. I přesto firma dala souhlas stavbě kanalizace na svém pozemku. Dohodli jsme se na zpětném odprodeji. Bylo však nutné zaměřit cesty, které v podstatě neexistovaly v intravilánu i extravilánu obce, práce byly objednány u geodetické kanceláře.
Na základě „veřejného“ projednávání v zastupitelstvu obce toho využil pan Vrbka V. ml. a podal trestní oznámení na zastupitelstvo obce za neoprávněný odprodej obecního majetku a tím i zablokování zpětného odprodeje tzv. plombou u katastrálního úřadu. Kromě toho vyvěsil na obchodě výpisy z listu vlastnictví firmy na zástavní právo banky na tyto pozemky, protože firma si vzala na koupi úvěr, aby občané viděli „kdo to do obce vlastně přišel“.

Nový odprodej areálu
V téže době se v obci začala působit firma, která začala vykupovat pozemky od občanů. Každý z omických vlastníků si musel uvědomit, že prodejem svých pozemků, jak se říká „bílým límečkům“ se nebude na pozemcích pěstovat obilí nebo brambory. Došlo k tomu, že současné odkupy pozemků přinesly střet zájmů obou firem a jedna druhé si vykoupily pozemky vně a uvnitř areálu. Nakonec došlo k dohodě o odprodeji areálu. Nový majitel začal jednat s obcí o využití areálu k výstavbě rezidenčního bydlení. Bohužel muselo dojít k další změně v již rozpracovaném územním plánu.
Majitelé se zavázali, že omylem prodané cesty obci vrátí, ale v případě, že bude vojenský prostor zahrnut do změny územního plánu. Veřejné projednávání územního plánu vzbudilo odpor především u Sdružení, které znovu začalo obíhat obec s petičními archy a shánět pro své argumenty podpisy omických lidí. Dodnes vidím tu hromadu petičních archů po příjezdu z dovolené, které se měli odevzdat na radnici, ale končily u nás v pokoji v došlé poště. Jedna starší občanka mi donesla petici se slovy:“Tak jsem Vám to podepsala, aby jste měl klid. Já s tím k paní Kláře nepůjdu.“ Tedy se znovu opakovala situace z let 1997-1999.

Projednání územního plánu 6.12.2005 - sokolovna a poslední volební rok
Zastupitelstvo se mělo konat na obvyklém místě, ale protože místní Sdružení vedené panem Lukavským pozvalo občany vlastní pozvánkou, nakonec se konalo v místní sokolovně. Projednávání probíhalo jako obvykle a nikdo ze zastupitelů nebyl ovlivňován moji osobou, jak má či nemá hlasovat. Každý se mohl rozhodnout zcela svobodně. Při projednání, při kterém vystoupili zástupci majitele i místní občané, proběhlo hlasování, které vyznělo v poměru 4:3 proti zahrnutí všech požadovaných ploch do návrhových ploch pro bydlení.
V dalším období došlo k mnoha jednáním na veřejných zasedáních obce s majiteli vojenského prostoru. Zde se projednávali různé varianty možností a hledání možností ke změně postoje zastupitelstva k znovu zahrnutí prostoru do územního plánu. Nic tajného, vždy za účasti veřejnosti (většinou té, která s tímto záměrem nesouhlasila a byla ovlivněna místním Sdružením). Docházelo zde k napadání hlavně mé osoby a to pro můj postoj k rozšiřování obce a k další výstavbě v obci. Nebylo to jen pro výstavbu, ale i za odprodej obecních cest, které dotyčným způsobily ohrožení a snížení hodnoty jejich majetků. Několik dalších jednání bylo i s ostatními zájemci o výstavbu. Obava z jednání pro jednoho omického podnikatele, nájemce pozemků, musela být tak velká, že na toto zasedání přišel v neprůstřelné vestě. Taková to byla jednání. Při jednání jsme vysvětlovali, že v případě výstavby si tito zájemci musí zajistit vybudování kanalizace, komunikací a přeložek inženýrských sítí. Obec má kapacity maximálně pro 47 rodinných domů. Bylo odsouhlaseno, že nejmenší výměra pozemku pro rodinný dům bude 750m2. Firma vlastnící vojenský prostor provedla na své náklady hydrogeologický průzkum na 5 místech katastru. Na čtyřech z nich byla voda s vysokým obsahem dusičnanů a železa. Pátý vrt byl úspěšný a vykazoval kvalitní vodu a dostatečnou vydatnost zdroje. Místostarosta připravoval zpětný odprodej obecních cest, který proběhl v roce 2006. Po zapsání do katastru nemovitostí se písemně zastupitelstvo obce zavázalo zahrnout vojenský prostor do řešení ploch pro bydlení.

 pokračování

Počet zobrazení: 2228