Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 7/2007

Ročník  XIII.       7/2007      červenec
 
====================================================================================================
rozhovor se starostou. ….;  radnice informuje…; tragédie v Troubsku …; nové knihy v naši knihovně…; vedra…;  a další zajímavosti
===================================================================================================== 
 
HODY 2007
V neděli 29. července zveme všechny občany na Jakubské hody
     Foto je z loňského roku. Bez dobrovolníků by mája nestála a proto omičtí stárci opět prosí o pomoc všechny chlapy z obce.  V sobotu 28. července 2007 ve 14,00 hodin u sokolovny. Předem děkujeme všem kdo přiloží ruku k dílu.

Rozhovor s panem starostou
 
  Dne 25.6. proběhla v místní sokolovně veřejná schůze zastupitelstva obce Omice. Účastníků však nebylo mnoho. Hlavním bodem celého zasedání bylo projednání připomínek občanů ke změnám územního plánu č.II. Vystoupení některých příznivců a jejich argumenty, jako: „bude k nám jezdit doktorka, pošta apod“, byly velice slabé. Zato emotivní vystoupení zájemce o výstavbu muselo být předčasně ukončeno. Co z toho vzešlo? Zastupitelstvo obce rozhodlo  o tom, že výstavba ve třech největších lokalitách bude řešena místním referendem. Občané sami můžou rozhodnout o tom, co chtějí.
   Jeden postřeh si ze schůze zastupitelstva odnáším. Celé zasedání bylo vedeno velmi profesionálně, vše bylo zaznamenáno, takže žádný nemůže říct, že něco bylo jinak. Vzhledem k závažnosti tohoto jednání jsem požádal starostu o rozhovor, který na stránkách zpravodaje uveřejňujeme v plném znění.
 
Red.:   Jakým způsobem bude referendum probíhat, jak bude referendum   závazné a jaké                  budou otázky?
 
Starosta:    Byla ustanovena tříčlenná komise z řad zastupitelstva, která připraví podmínky
referenda , termín jeho vyhlášení a konání a připraví otázky, které budou pravděpodobně cíleny na každou lokalitu zvlášť. Formulace otázek je velice důležitá jak vzhledem k rozhodování občanů, tak k jejich souladu s právem.
 
Red.: Všichni jsme si vědomi, že čistička je svou kapacitou na hranici, na kvalitu vody má obec výjimku do roku 2013, do té doby je potřeba situaci s kvalitou vody řešit. Stejně tak obecní komunikace.
Starosta:  Čistička odpadních vod  pracuje skutečně na hranici své kapacity a životnosti. Teprve však 31.7.2007 bude dokončen převod nepotřebného vojenského majetku na obec Omice. Není však důvod k obavě, čistička v tuto chvíli splňuje všechny hygienické normy, navíc obec již pracuje na projektu její intenzifikace. Hodláme v rámci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací“ čističku intenzifikovat, stejně tak i vybudovat nový zdroj pitné vody a tím vyřešit její kvalitu. Pokud by se v uvedených lokalitách stavělo, obci i dotčeným investorům je jasné, že bez těchto dvou klíčových staveb není možno stavby povolit. Na toto by však bylo samozřejmě pamatováno v regulativech územního plánu, který dnes dovoluje stanovit si všechny podmínky výstavby, tedy i podíl na zbudování infrastruktury.
 
Red.: Tyto stavby však musí někdo zainvestovat a myslím si, že obec tyto prostředky nemá.
Starosta:  Ano, za současného stavu veřejných financí v tomto státě obec bez zadlužení na dlouhá léta tyto stavby zainventovat nedokáže. Další možnou cestou je financování z dotací  státu nebo Evropské unie. Ale vzhledem k počtu obyvatel naší obce to považuji za běh na dlouhou trať. Pravdou však je, že tyto záležitosti budeme muset řešit jak s výstavbou, tak bez ní.
Red.:   Můžete občany seznámit s rozsahem plánované výstavby?
Starosta:   Předpokládám, že po vyhlášení referenda se rozběhne kampaň jednotlivých investorů a obec jim samozřejmě v souladu se zákonem poskytne pro tuto medializaci prostor. Tuto kampaň bude samozřejmě obec doplňovat svými poznatky tak, aby došlo k co největší informovanosti občanů.
Red.: Za sebe mohu říct, že nejsem proti výstavbě, ale prozatím do deseti domů ročně, zastavět proluky, popřípadě uzavřít obec v jeden celek. Víme jak dopadla výstavba v Troubsku. Navíc noví občané mezi nás nikdy nezapadnou.
Starosta:  Tuto přirozenou výstavbu obec nemůže dost dobře ovlivnit. Nemůžeme nakázat majiteli pozemku, kdy má zastavět svoji proluku. Možnost této drobné výstavby je zakotvena v územním plánu již od roku 1999 a prozatím počet obyvatel stagnuje. Tak, jak dopadlo Troubsko, by dnes obec již dopadnout neměla. Dnešní stavební zákon umožňuje stanovit několika závaznými formami různé druhy regulativů, ve kterých bude stanoveno, jak má jednotlivá lokalita vypadat,  jaké podmínky je potřeba splnit a co musí investor vybudovat, aby mu byla výstavba umožněna. Jestli noví spoluobčané do obce zapadnou nebo ne, záleží především na nich. To ale nedokáže ovlivnit sebelepší starosta ani sebelepší šéfredaktor.
 
Red.:Děkuji za rozhovor.
 Lon.Jun.

 
Téma „dobrovolní hasiči“
 
   V poslední době se mezi obcí a místním SDH rozvinula diskuze na téma hasičská cisterna a rozvinutí členské základny SDH“. Vše se točí kolem nákupu hasičského auta, tedy cisterny. Pro neznalé, doposud má náš sbor k dispozici Avii, která je sice dobře vybavená, ve velmi dobrém technickém stavu, ale nevozí si vodu. V praxi to znamená, že zásahová jednotka může provádět hasební zásah pouze v dosahu hydrantů a hadic. Naše zásahová jednotka drží pohotovost JPO 5, tedy její členové po návratu z práce nahlásí operačnímu středisku svoji připravenost k zásahu. Vzhledem k tomu, že ani v řadách samotných hasičů nepanuje ve  věci nákupu cisterny  jednota, při posledním veřejném zasedání zastupitelstvo rozhodlo o svolání schůzky zastupitelů a členů SDH Omice.  
   Rozhodl  jsem se toto jednání trochu podepřít argumenty a v duchu „vojenských“ tradic vyhlásit zásahové jednotce neplánovaný a předem neohlášený poplach. V pondělí 2.7. v 19.30 jsem přesně v souladu s požárním řádem obce na jednu minutu zapnul poplachovou sirénu. Můj osobní odhad byl tak 7 minut na shromáždění jednotky. Jaké však bylo moje překvapení, když siréna ještě nedohoukala a tři členové zásahové jednotky již byli „na značkách“, z toho dva strojníci, tedy řidiči. Do tří minut od zapnutí sirény již byla kompletní zásahová jednotka na místě. Dál jsem již svoje neplánované vyrušení od podvečerní televize neprotahoval, ale vzhledem k přítomnosti řidičů do jedné minuty od vyhlášení a celé jednotky do tří minut, lze předpokládat výjezd kompletní jednotky s vybavením do pěti minut od vyhlášení poplachu. Vzhledem k tomu, že hasiči z Rosic mají do Omic dojezdový čas 15 minut, brněnští 20minut, je tento čas vskutku obdivuhodný. A to ještě nesmí být nehoda na dálnici.
   Dá se samozřejmě namítnout, že naše jednotka drží uvedenou pohotovost pouze k večeru a o víkendech. Ale víc se v současnosti  po zaměstnaných členech jednotky chtít nedá. Kdyby dokázali zachránit jednu starou stodolu, jedno hořící auto, díky jim za to. Dříve, či později může místní SDH potřebovat kdokoliv z nás.
    Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH za jejich vysokou míru odpovědnosti a za mnohdy nedoceněnou práci pro obec, kterou navíc vykonávají zadarmo a ve svém volném čase.
 
                                                                               Radovan Pukl
                                                                               Starosta
 
P.S.
Chtěl bych touto cestou ještě vyzvat všechny spoluobčany v tomto horkém období k důsledné prevenci vzniku požárů. Nedávný požár pole u Troubska nám budiž VELKOU VÝSTRAHOU !!!!   

 
Radnice informuje
 
Dne 25. června 2007 se konalo III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Omice. Tentokráte v Sokolovně, protože se očekávala větší účast občanů. Na programu bylo mimo jiné:
 
1.      Projednání připomínek občanů k územnímu plánu
2.      Projednání závěrečného účtu 2006
 
Před zahájením projednávání připomínek občanů k územnímu plánu přednesl starosta, že mu byl zastupiteli obce  předložen návrh zastupitelstva obce, aby lokality Z.7, Z.22, Z.25 byly řešeny místním referendem.
Starosta vyzval zastupitelstvo, aby v souladu s jednacím řádem hlasovalo o zařazení  tohoto návrhu na pořad jednání.
                                                                               8 zastupitelů bylo pro, 1 proti – návrh byl přijat
 
Byla ustanovena tříčlenná přípravná komise pro místní referendum ve složení:
                              Ing. Sedláček Milan
                               Hájek Luboš
                               Lukavský Zbyněk
 
Schvalování územně plánovací dokumentace je v podstatě rozhodováním zastupitelstva obce (§ 8 odst. b) zákona o obcích) v samostatné působnosti o záležitostech spojených s působností přenesenou. Územně plánovací dokumentace je totiž výsledkem procesu probíhajícího v přenesené působnosti obce a v samostatné působnosti je jen schvalována. Z uvedeného vyplývá, že pokud je územní plán ve stádiu návrhu, nebrání konání místního referenda ani ust. § 7 odst. e), ani jiné ust. Zákona o místním referendu. (vybráno z www judikatura ÚS 101/05) Tak rozhodl Ústavní soud v obci Vysoký Újezd. Tam se ovšem  referenda domáhala část občanů, prezentována Přípravným výborem pro konání místního referenda a zastupitelstvo obce rozhodlo místní referendum nevyhlásit. V Omicích tato žádost vzešla od samotných zastupitelů!?!  Také v tomto případě se nejedná o návrh Územního plánu (ten už byl schválen), ale o změnu č. II. Věřím však, že si tohle vše zastupitelé zjistili, ještě než podali návrh na uspořádání místního referenda.
Přípravný výbor musí také připravit a zkonzultovat otázky tak, aby to nebylo právně napadnutelné.
 
2) Závěrečný účet obce za rok 2006 byl schválen s výhradou. Zjištěné nedostatky z přezkoumání hospodaření obce (auditu) byly odstraněny a byla přijata systémová opatření. Jednalo se o drobné nedostatky v hlavičkách faktur (místo obec Omice bylo uvedeno Obecní úřad Omice) a nechalo se udělat nové razítko pro příjmové a výdajové doklady taktéž obec Omice na místo 10 let používaného Obecní úřad.
 
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4., předložené Finančním výborem.
text
příjem
výdej
Přijatá pokuta
100 000,-
 
ZŠ Troubsko
 
  33 600,-
Právní služby
 
  26 400,-
 Daň z převodu nemovitosti
 
  40 000,-
 

Od pondělí 23. 7.  do čtvrtka 26. 7. 2007 budou na obci pracovníci firmy e-on provádět odpočty elektroměrů. V případě vaši nepřítomnosti zanechte na viditelném místě cedulku s napsaným stavem vašeho elektroměru.
Zpracovala Jar.Bar.


Tragedie v Troubsku

Dva chlapci nepřežili hrátky s pistolí u bazénu

Jihomoravští kriminalisté vyšetřují záhadami obestřený případ, který se stal tento víkend v obci Troubsko u Brna. Smrtí dvou teprve šestnáctiletých chlapců skončila hra s ostře nabitou pistolí. Rodiče je tento víkend nalezli bez známek života v bazénu jejich rodinného domu. Případ stále prošetřuje policie.
Tragickou sobotní noc nyní připomíná už jen improvizovaný pomníček u vstupních dveří. Místní obyvatelé jsou stále ohromení tím, co se stalo a nechtějí o tom hovořit.
Dům za desítky milionů korun je opuštěn - rodiče, kteří ztratili jediného syna, se po otřesné zprávě zhroutili.
O tom, co se tady vlastně stalo během horké sobotní noci, panují jen dohady. Jisté je to, že ve finále padly dva smrtící výstřely.
Jeden z mladíků si pravděpodobně vypůjčil pistoli i s ostrými náboji od svého otce. Osudový večer omylem zavadil o kohoutek a svého kamaráda zastřelil. Pravděpodobně v šoku pak obrátil zbraň proti sobě a zmáčkl kohoutek podruhé.
Nehybná těla ležící v bazénu nalezl až ráno otec jednoho z chlapců. V ten okamžik už byli oba mladíci po smrti.                                                                             
Policisté teď pátrají po tom, jak se chlapci dostali ke smrtící zbrani a proč se vlastně začalo střílet. Výsledky expertiz budou do konce měsíce.
Tolik zpráva z TV NOVA.
 
Hořelo pole u Troubska
      Hra dvou třináctiletých chlapců s dělbuchem způsobila rozsáhlý požár obilního pole mezi Troubskem a Střelicemi. Ve velkém žáru a větru se požár rychle šířil a muselo zasahovat několik hasičských sborů. Ještě štěstí, že pás pole u lesa byl zorán, a tak se oheň nerozšířil na blízký les. Chlapci se snažili zpočátku oheň uhasit, bylo to však nad jejich síly a tak utíkali pro pomoc k babičce jednoho z nich. Ta ihned volala hasiče, to už však byl požár tak viditelný, že několik občanů také volalo na linku 150 i 112. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.  Událost se stala ve středu 18. 7. 2007.
     Nevím, co k těmto dvěma případům dodat. Oba mají něco společného,  neopatrné zacházení s nepatřičnými „hračkami“. V tom prvním případě se již nedá nic dělat, život mladým chlapcům už nic nevrátí. Ten druhý budiž poučením pro ty chlapce i pro rodiče. Ti první rodiče přišli o své syny. Ti druzí přijdou o pár tisíc korun, které budou muset uhradit za vzniklou škodu. Začaly prázdniny a děti mají více volného času a někdy neví co s ním. Snažte se je proto nějak zabavit, aby neměli čas na blbosti.
     Požár přišel nahlásit jeden místní občan, který  tudy projížděl z Brna. Zrovna jsem uvažovala o tom, jestli dát do Zpravodaje varování před možným vznikem požárů, tak jak to pravidelně v tuto dobu děláváme.  
Jar.Bar.

NOVINKY V KNIHOVNĚ    
 
Radí bychom Vás spoluobčany a návštěvníky  místní knihovny upozornili na další nově zakoupené tituly:
Romantické příběhy – lehká četba na dovolenou,
nebo ke kafi na zahrádce……..
Catrine  Coulter :
Noční stín, Noční požár, Noční bouře
Barbara Cartland : Navěky;  Láska na vlnách
Shannon Drake : Ten pravý – „uchýlila se k starému skotskému šlechtici, jenž přijel do Nového světa za dobrodružstvím a obchodem. Dotyčný lord chce nebohé dívce pomoci, a tak ji nabídne sňatek. Nemoc mu ovšem zabrání přijet na obřad, a tak je manželství uzavřeno v zastoupení. Krátce poté lord umírá  a dívka odjíždí na jeho farmu. Je novomanželka, a přece vdova. Už to je dostatečně znepokojivé pomyšlení, ale největší šok ji teprve čeká…………!!!“
Tasmína Perry : Tatínkovy holčičky
Catherine Cooksonová : Tajemství Harrogate
Rexanne Becnel  : Nepřístupná dáma – „Jakub Lindford, vikomt Farley, se vrátil z Orientu vynášený a oslavovaný ………………..dokud ho nedohnala jeho minulost. Vše nasvědčuje tomu, že vikomtovo poživačné chování vyústilo v nejšťavnatější skandál sezony: přivezl si domů dvě nemanželské děti. Opuštěný snoubenkou a pronásledovaný klevetami se uchýlil na venkovské panství, kde mu jeho děti působí značné potíže. A co je to horší, že v blízkosti bydlí ta nejpřitažlivější žena na Zemi………………………………………“
Beatrice Small : Láska znovu nalezená
Ulia Quinnová : Nečekaná láska
Lisa Ungerová : Krásné lži
Zoe Barnes : Hnízdečko pohody
Detektivní, napínavé příběhy …………………….
John Case : Maska smrti – zoufalý otec na stopě sadistického psychopata
Dick Francis : Rozkazem – detektivní příběh z dostihového prostředí
Agatha Christie : Rané případy Herkula Porota
John Connolly : Polibek smrti – mladá žena a její malý syn umírají rukou neznámého vraha……………….
Jiří Bílek : Vražda za nezaplacenou lásku a
                                                        další kriminální případy
John Conner : Dětská hra –„ v časných ranních hodinách vnikne do luxusního bytu v centru Leedsu útočník, polije vyděšenou oběť benzinem, zapálí ji a vyhodí hořícího muže z balkonu v devátém poschodí,…………………….“ Autor této knihy John Conner je právním zástupcem, zaměstnaným od roku 1988 v Královské prokurátorské kanceláři. Podklady ke svým knihám čerpá z dlouholeté praxe v justici. Jde tedy o jakási volná přepracování skutečných případů.
Dále můžeme nabídnout dětské knížky  pro naše nejmladší a mladší čtenáře,
 
Čarodějnice Lilli ve škole; Ségra, prober se; Jak se krotí krokodýli
a jiné……………
 zajímavé a zároveň poučné může být počtení titulů jako je např.
od Petra Fořte : TAK CO MÁM  JÍST??? -  z obsahu: Co brání vyřešení skladby optimální stravy? Kolik mám konzumovat jednotlivých živin? Tuky ve výživě. Alternativní výživové styly a specifické dietní režimy. Prospěšné potraviny. Sporné potraviny. Speciality. Vitamíny minerální látky. Příjem tekutin a nápoje. Strava v těhotenství. Výživa dítěte. Obezita a strava.
Janet Wright : Reflexologie a akupresura –  jsou techniky působení na tlakové body, atd.                                                                                                                               Andrea. Z.
Janet Wright : Reflexologie a akupresura – jsou techniky působení na tlakové body zajímavé pro lidi, kteří by se rádi naučili svépomocné léčebné techniky.
-         Kombinace reflexologických a akupresurních technik pro celkové zdraví
-         Základní techniky a snadno proveditelné léčebné postupy pro stimulaci energie a boj pro ti běžným onemocněním
-         Praktický návod krok za krokem pro každého včetně dětí a starších lidí
-         Šetrné léčebné postupy pro povzbuzení krevního oběhu, uvolnění stresu a podporu léčených pochodů
 
 
 
Všem čtenářům přejeme krásnou prosluněnou dovolenou a zároveň máme prosbu, podělte se s námi o dovolenkové a prázdninové příběhy, které prožijete.
      A.Z.

Vedra
 
     Po velmi teplém květnu a červnu přišel promáčený, chladný začátek července. V době kdy píši tento článek (17. 7. 2007) však uhodila tropická vedra. Na teploměru jsem měl 370C ve stínu po 15,00 hodině. Přestože nejteplejší den čekali meteorologové v pondělí, dnes bylo ještě tepleji. Proč takové obrovské vedro?Na naše území proudí od neděle tropická vzduch až z Maroka. Nedivím se, že někteří lidé mají žízeň jako velbloudi na poušti. Do pátku má počasí přetrvávat, a potom by se mělo mírně ochladit. Tyto teploty jsou podle meteorologů spíše výjimečné, opakující se jednou za 10 let. Z velkých veder nám hrozí potíže s tlakem, infarkty, cévní onemocnění, je to důsledek dehydratace. Signál, že má člověk žízeň přichází obvykle opožděně, pokud pijete až v době kdy jste žíznivý, je to pozdě, rovnováha těla je už v té době narušena. Takže rada na konec: „Nezapomeňte se napít, nejlepší je čistá voda“.
Lon.Jun.
 
Vosy
 
    Tak se nám zase objevují na zahrádkách a dokonce i v bytech nevítaní vetřelci. Je lépe se jim vyhnout a nedráždit je. Ona taková vosa je docela užitečný tvor. Pro larvy totiž opatřují živočišnou bílkovinu a to lovem hmyzu. Své úlovky rozmělní na drobné kousky a předkládá je larvám. Jedna vosa  dokáže za hodinu ulovit i čtyři mouchy. Vosy samy o sobě nejsou útočné, pustí se do člověka i zvířete až ve chvíli, kdy se cítí ohroženy.
     Někdy ovšem nebývá zbytí, zvláště když se usídlili na nevhodném místě, pak nezbývá než zasáhnout. Rozhodně však ne ohněm, jeden takový chytrák likvidoval na chatě vosí hnízdo pomocí letlampy a začala mu hořet chajda. Nejlepší je vybrat si k likvidaci hnízda noc, kdy vosy po celodenním lovu škodlivého hmyzu odpočívají. Můžeme použít různé chemické přípravky, já se však přimlouvám za šetrnější způsob. Rozvěsit na stromy lahve naplněné ovocnou šťávou nebo pivem. Hodně vos se tak nechá nalákat a utopí se. Před každým zásahem si je však třeba položit otázku, zda je skutečně nutný.
Lon.Jun.
 
                                                                   Cvičí se i o prázdninách
 
Díky paní Libušce Pličkové se podařilo zajistit cvičení i o prázdninách. Cvičí se každé úterý a čtvrtek od 20,00 hodin v Sokolovně. Cvičitelé se střídají podle toho, jak je Roman zaneprázdněn. Když má zrovna jinou akci,  cvičí slečna Katka. Od září by se měli střídat pravidelně. Úterý dvouhodinovka s Romanem, ve čtvrtek cvičení s Katkou.
Věhlas omického cvičení už přesáhl hranice obce a začaly jezdit, kromě Troubska i cvičenky ze Střelic.
Cvičební sestavičky jsou jednodušší, než měla Veronika, větší důraz je kladen na posilování a celkové formování postavy. Takže mohou začít cvičit i úplné začátečnice. Jenom nevím, jestli se do Sokolovny všechny vejdeme, bude-li takový zájem i nadále.
Jar.Bar.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci červenci oslavují svá životní jubilea.
 
         Zvláště pak přejeme:
                                   paní  Vědunce  SOJKOVÉ
 
                                  paní   Boženě   VAŠULINOVÉ
 
                                  paní  Anně  KOIDLOVÉ
 
                                 paní  Lence PELIKÁNOVÉ
 
                                paní  Jitce  TOMÁŠKOVÉ
 
                               panu Zdeňku Patriku KLEPÁČOVI
 
 
                              Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
*********************************************************************
POZVÁNKA
 
 Zveme všechny na tradiční  mladé hody, které se budou konat
 
v neděli  29. července 2007.
 
Průvod stárků bude vycházet ve 14:00 hodin od Sokolovny, pod kaštany předvedou mladí Moravskou besedu. Večer od 20:00 hodin propukne taneční hodová zábava, k tanci i poslechu zahraje Dubňanka.
 
Srdečně zvou omičtí stárci
 
 DOVOLENÁ NA ZS TROUBSKO       
 
Paní MUDr. Mádrová oznamuje občanům, že od 30. července do 10. srpna 2007 nebude z důvodu dovolené ordinovat. Akutní případy ošetří na ZS ve Střelicích.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Lékárna Troubsko, Hraničky 1                 telefon 547 228 397
 
Otevírací doba:            PO + ST + PA    od 7,30   do 15,30
                                     ÚT + ČT              od 8,00  do 16,00    
 
 
===========================================================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 
 
Počet zobrazení: 2350