Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Omický zpravodaj 2/2007

 
 

Ročník  XIII.       2/2007      únor 


 
 radnice informuje.….; hasičský ples…..; ohlédnutí I. ..; pamětníci….; a další zajímavosti  

 

Radnice informuje:

Od 2. ledna 2007 lze žádost o výpis podat také v pobočce Rejstříku trestů, Brno, Husova 15.  Výpis je zde vyhotoven na počkání v úředních hodinách:
 Pondělí
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
 Úterý
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
 Středa
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
 Čtvrtek
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
 Pátek
8.00 - 12.00
12.30 - 15.30
 
 
 
 
 
 
 
Výměna řidičských průkazů
 
1.7.1964-1986      Povinná výměna: do 31.12.2007 
                                                                                
 
1987-1991           Povinná výměna: do 31.12.2007 
 
    
1992-1993       Povinná výměna: do 31.12.2007 
 
 
• výměna dosud platného ŘP za ŘP podle vzoru ES (od 1.5.2004) probíhá takto:
 
  1. na  pracovišti MÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno, 656 70, telefon: 533 304 450, žadatel vyplní žádost (nový vzor) a předloží jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm),
  2. lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní,
  3. při vydání nového ŘP je původní ŘP úředně znehodnocen a vydání nového ŘP potvrdí žadatel svým podpisem na přední straně podané žádosti,
  4. výměna je osvobozena od správního poplatku.
 
Úřední hodiny: Odbor dopravy MÚ Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 2
 
pondělí:
 
8.00 - 17.00
úterý
 
8.00 - 14.00
středa:
 
8.00 - 17.00
 
Starosta obce svolává na pátek 23. února 2007 veřejné zasedání zastupitelstva obce. Od 18:30 hod v zasedací místnosti radnice, Tetčická 51, Omice
 
Na programu je mimo jiné:
projednání žádosti MŠ o navýšení dotace na provoz,
smlouva o převodu nepotřebného vojenského nemovitého majetku,
investiční akce „Úprava komunikace na Zabitých“,
přijetí směrnic předložených finančním výborem o úpravách rozpočtu a prodeji a pronájmu obecních pozemků,
nová vyhláška o místních poplatcích
 
Účast zastupitelů povinná, hosté vítáni.
O Z N Á M E N Í
 
Obecní úřad Omice podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě přípisu Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov
vyhlašuje
v katastrálním území Omice obnovu katastrálního operátu přepracováním do digitálního vyjádření.
 
Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
Obec oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Obnovený katastrální operát bude v obci k veřejnému nahlédnutí nejméně 10 pracovních dnů. (zkrácené oznámení, úplné znění na úřední desce)
 

   Pokusím se obyčejnou selskou mluvou shrnout problém kolem studní a zániku povolení k jejich užívání.
   Nejdříve probereme obyčejné domovní studny. Dle vodního zákona končí dnem 1.1.2008 platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, která byla vydána před 1.1.2002. To neplatí pro povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou. Takže: Kdo  má studnu, a má na ni stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, nemusí dělat vůbec nic. Ono povolení je součástí kolaudačního rozhodnutí. Toto povolení  bude i nadále platné! Stejně tak nemusí dělat nic ten, kdo má studnu prokazatelně postavenu před rokem 1955.
        Kdo má na svém pozemku studnu, která byla vybudována po roce 1955 a nemá na ni žádné doklady, měl by zažádat o ověření dokumentace skutečného provedení stavby studny a o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů ( domácností). Nerozlišuje se, zda jde o dům k trvalému bydlení, a nebo o rekreační objekt!!  Žádost o ověření dokumentace by měla obsahovat snímek z katastrální mapy se zákresem polohy studny, doklad o vlastnických právech k pozemku ( list vlastnictví) a situační okótovaný řez studny. Všechny potřebné doklady jsou k dispozici na obecním úřadě včetně kopie listu vlastnictví a situačního  snímku  z katastrální mapy. Žádosti vyřizuje MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Opuštěná 2,
tel: 533 304 315 .
 POZOR!   Pokud někdo používá studnu v souvislosti s podnikatelskou činností, např. kadeřnictví, pohostinství, drobná dílna, NEJDE o individuální zásobování domácnosti!! Platí tedy to, že povolení  k nakládání s vodami ,( tedy kolaudační rozhodnutí ), vydané před 1.1.2002 zaniká 1.1.2008!! Pokud je studna používaná pro tyto účely zkolaudovaná po datu 1.1.2002, není třeba dělat nic. Pokud před tímto datem, je potřeba zažádat podobně jako v případě studny používané pro individuální zásobování, jen jiným formulářem.
  Dle informací poskytnutých odborem životního prostředí nepodléhají tyto úkony žádným poplatkům. Jde pouze o snahu Ministerstva zemědělství  s co největší přesností určit množství odebírané podzemní vody.
  Snad jsem se tuto problematiku objasnil dostatečně, ono prokousat se těmi informačními materiály z různých ministerstev není nic snadného. Pokud přesto zůstane něco nejasné, obraťte se na obecní úřad.
  Radovan Pukl
Vážení spoluobčané,
    chci Vám poskytnout  několik základních informací o svém působení v zastupitelstvu:
-         V prvních týdnech jsem považoval za nutné seznámit se s chodem obce. Kdo co dělá, kde a jaký je obecní majetek a činnost. Byl jsem pověřen provedením řádné inventury, majetek obce je v pořádku.
-         Zopakuji, že byl zřízen Výbor pro rozvoj obce a životní prostředí.(Lukavský, ing. Otava, ing. arch Adam). Jeho úkolem je především vytvořit a nabídnout veřejnosti takový plán, který bude rozvíjet a doplňovat současné hodnoty obytné a přírodní prostředí obce.
-         K tomu musíme dokončit, ve spolupráci s odborníkem – urbanistou, změny územního plánu a vytvořit současně regulační plán, který stanovuje podrobnější podmínky pro jednotlivá místa a stavby.
-         Dále v bodech uvádím činnosti, kterými bych se rád zabýval:
      ☻ zvelebování veřejných prostranství
      ☻ vyhledávání vhodných ploch pro výsadbu a obnovu zeleně v obci i okolí
      ☻ likvidace skládek „za humny“
 
Přivítám Vaše názory a podněty.
 
V dalších číslech Zpravodaje Vás chci také postupně seznamovat se zajímavými místy v okolní přírodě, důvodem jejich ochrany i způsobem, jak o ně pečovat.
S pozdravem Zbyněk Lukavský

Hasičský ples 2007
 
     V pátek 12. ledna 2OO7 se v omické sokolovně sešli již po čtyřiadvacáté příznivci dobré zábavy na tradičním hasičském plese. I když se avizovaná hudební skupina Sagitta z technických důvodů omluvila,  poslala za sebe skoro plnohodnotnou náhradu v podobě Kessler bandu. Hosté plesu si určitě hned po vstupu do sálu povšimli vystavené bohaté tomboly , která lákala zkusit štěstí ve hře. Po zahájení se pozornost všech upnula na taneční parket, mnozí hosté sešli z galerie, aby lépe viděli. A věru bylo co ! Ovládlo ho osm  tanečních párů polonézy. Elegantní mladé dámy v tradiční bílé a mladí pánové v bílých košilích a tmavých kalhotách opět ukázali, že umí. Svou bezprostředností si určitě získali nejednoho hosta plesu. Po jejich vystoupení následovala volná zábava. Plný parket nasvědčoval, že se všichni dobře baví. Vlastníci těch správných lístků tomboly si přišli na své před půlnocí, kdy přišla řada na losování nejhodnotnějších cen. Kraloval kvalitní alkohol, zkrátka nepřišli i labužníci a domácím kutilové. Na tomto místě bych vás rád seznámil se sponzory , kteří  do tomboly věnovali dary, čímž způsobili radost nejednomu z výherců. Zároveň podpořili  úsilí hasičů na poli společenském.
 
Poděkováním patří těmto sponzorům :
Rezidence Moravském zahrady
Obec Omice
EFEF Omice s.r.o.
COOPTEL a.s.
LDH s.r.o.
NEKUŽA elektro
VESELÝ – stavební firma
REMET – druhotné suroviny
AUTOMOTODROM a.s.
České aerolinie a.s.
p. Horáček – soukromý podnikatel
VÚP s.r.o. Troubsko
MUDr. Mádrová – praktická lékařka Troubsko
 
Jménem pořadatelů bych rád  poděkoval i p. učitelce Marii Kalábové za úsilí, které věnovala nácviku  polonézy.
     Hasičský ples se podařilo zdárně ukončit v brzkých ranních hodinách. Doufám, že se všichni zase ve zdraví sejdeme na 25. hasičském plese, který se bude konat dne 25.1.2008.                                                                                                        
    
                                                                                              Jménem pořadatelů zdraví
                                                                                              Mgr. Brzobohatý Jaroslav
 
 
PS: Rád využívám tohoto místa, abych všechny milovníky dobré zábavy pozval na „Omické ostatky“, které hasiči za podpory Omické chasy pořádají dne 17.1.2007 v sokolovně.  Samozřejmě nebude chybět odpolední průvod masek po obci a o půlnoci tradiční pochovávání basy. Na odpolední průvod mezi sebou rádi přivítáme každého, kdo se dostaví v masce !

Digitální televize        
 
             Již více než rok můžeme v Omicích přijímat na 40. kanálu zkušební digitální televizní vysílání tzv.  DVB-T, což je zkratka anglického názvu Digital Video Broadcasting – Terestriál, česky Digitální pozemní televizní vysílání. Kromě toho můžeme také  přijímat televizní vysílání DVB-S, což  je zkratka anglického názvu pro satelitní televizní vysílání. Tomu se budeme věnovat v některém dalším čísle Zpravodaje.
 Nebudeme se podrobně technicky přesně zaobírat tématem digitální televize, ale pokusíme se co nejjednodušeji vysvětlit, co to znamená pro televizního diváka. Současné digitální vysílání je ve stádiu zkušebního provozu. Během příštích dvou roků, však digitální televizní vysílání nahradí současné tzv. analogové vysílání, které bude v té době zcela vypnuto, takže bude možný pouze příjem digitální televize.
 Co to pro nás bude znamenat???
 Protože v Omicích máme v některých domácnostech zavedenou tzv. kabelovou televizi, pokud bude stávající zařízení doplněno potřebným technickým vybavením, bude možné i digitální televizi přijímat stejným televizním přijímačem jako dosud, i když v nižší kvalitě než by tomu bylo při individuálním příjmu digitálního vysílání.
 Pokud nemáme přípojku této kabelové televize, budeme si muset k našemu stávajícímu televiznímu přijímači buď koupit tzv. Set Top Box, nebo si koupit nový televizní přijímač vybavený pro příjem digitální televize. A k tomu, abychom se správně rozhodli pro jednu z těchto dvou možností, má nápomoci tento příspěvek.
 Nejprve několik slov k rozdílu mezi analogovým a digitálním televizním vysíláním. Jednoduše řečeno, je to podobný rozdíl jako mezi kdysi běžnými analogovými hodinami, které nám ukazovaly čas plynulým pohybem ručiček na ciferníku, a digitálními hodinami, které nám ukazují čas postupným zobrazováním čísel odpovídajících příslušném času. U stávajícího analogového televizního vysílání je obraz vytvářen plynulou změnou hodnot jasu a barvy jednotlivých bodů, z nichž je složen televizní obraz. U nově zaváděného digitálního vysílání je jas a barva jednotlivých bodů v televizním přenosu vyjádřena číselnou hodnotou, která je teprve po zpracování v televizním přijímači přeměněna v odpovídající úroveň jasu a barvy, kterou pak vidíme na obrazovce.
 Z tohoto, velmi zjednodušeného, výkladu je zřejmé, že i když jak analogový, tak i digitální televizní přijímač vypadají stejně a stejně vnímáme i konečný obraz na obrazovce, v tom, jak oba systémy pracují, jsou značné rozdíly, které vyžadují odpovídající rozdíly v technickém provedení obou typů televizorů.
 Naskýtá se samozřejmě otázka: Když je konečný výsledek toho co vidíme na obrazovce u obou typů televize stejný, tak proč se vlastně digitální televize zavádí a způsobují nám zbytečné výdaje a starosti??? Důvodů je několik. Z nejdůležitějších je to zejména:
-         lepší kvalita obrazu
-         možnost příjmu většího počtu televizních stanic.
Kromě toho je to možnost zavádění různých doplňkových služeb, které analogové vysílání neumožňovalo a které postupně významně rozšíří možnosti televizního přenosu. Některé z těchto doplňkových služeb jsou již nyní ve zkušením televizním přenosu k disposici, např. zobrazení přehledu televizních pořadů na několik dnů dopředu, jiné budou zaváděný postupně. V současné době dostupné pozemní digitální vysílání umožňuje příjem programů ČT 4 sport, ČT1, ČT2, ČT 24 a NOVA. Dále pak příjem 7 programů Českého rozhlasu.
             A  nyní několik informací k tomu, jak se rozhodnout při volbě jedné z výše uvedených možností příjmu pozemního digitálního televizního vysílání. Pokud máme doma několik let starý, ale jinak vyhovující a fungující televizor, je vhodné dokoupit k tomuto televizoru již zmíněný Set Top Box, který v jednodušším provedení v současné době stojí cca 1500,-Kč až 2500,-Kč. Máme-li při tom k disposici anténu, umožňující příjem 40. kanálu, nejlépe např. tzv. síto, je to vše kromě toho že tuto anténu budeme muset natočit do vhodného směru. Nutno však ještě podotknout že pozemní digitální vysílání, již ze svého principu tzv. časového multiplexu, je mnohem méně náročné na sílu a kvalitu přijímaného signálu. To při geografické poloze naší obce je velmi důležité a umožní to kvalitní a nerušený příjem, bez mnoha divákům známých duchů, pruhů apod. prakticky v celé obci. Výhodou takového řešení jsou poměrně malé náklady, nevýhodou, že při ovládání televizoru budeme muset použít dva dálkové ovládače – jeden pro televizor a druhý pro Set Top Box.
            Máme-li však starý, již dosluhující, nebo jinak nevyhovující televizor, bude asi lepším řešením koupit nový televizor, určený pro příjem digitálního vysílání. V tom případě bude vhodné s koupi nového televizoru příliš nespěchat, protože jejich cena se bude asi, oproti současnému stavu, snižovat, zejména půjde-li o nové typy televizorů tzv. plazmových, projekčních či LCD.
             Při volbě jednoho nebo druhého řešení je však třeba dbát na to, abychom  koupili zařízení, které nebude mít problémy s češtinou, protože pak bychom nemohli plně využívat možností, které nám digitální televize přináší. Většinou jsou takové přístroje označeny logem „Umí česky.“
              Z uvedeného vyplývá, že v případě, že z nějakého důvodu chceme koupit teď hned nový televizor, je třeba  koupit již takový, který umožní příjem digitální televize. Je třeba odolat lákavé reklamě na zlevněné analogové televizní přijímače, protože, jak již bylo uvedeno, je vypnutí stávajícího analogového televizního vysílání otázkou krátkého času a museli bychom pak vydat další peníze na nákup Set Top Boxu.       
                                                                                                                     Ing. J. Vašica st.
 
 
P Ř I P R A V U J E   S E
 
1. ročník soutěže v mariáši o
O M I C K É H O    J E L E N A
 
Dne 3. 3. 2007 se uskuteční v místním pohostinství na Sokolovně klání v mariáši.  Soutěž se bude konat pod záštitou Obecního úřadu Omice. Startovné pro hráče zatím není stanoveno, ale bude se jednat o symbolickou cenu. Drobné v hodnotě 100,- Kč bude mít každý hráč sebou. Stanovy budou vyvěšeny ve skříňce u autobusové zastávky, případně přímo v restauraci. Prezentace začne v 10,00 hodin. Soutěž bude dotována věcnými cenami. Každý omický hráč si může vzít přespolního hosta, který se může soutěže zúčastnit. Přepokládaný konec klání a vyhlášení vítěze cca v 16,00 hodin.
Bližší informace podá hlavní organizátor soutěže pan Josef Novák, Tetčická 127. 
Lon.Jun.

Zase se kradlo!!!!!!!!!!
                                        
Před několika dny byl vykraden dům na ulici Brněnské. Zloději se dostali zadem přes zahrady až k domu, u  dveří ze dvora rozbili sklo a prohledali celý dům.  Šli po penězích a věcech, které se dají lehce prodat. O zlodějích se dá pouze spekulovat. Otázka  zní: Byli to místní a nebo jim dal někdo tip, že v té době není nikdo doma?!?!?!?!?!?!?
Lon.Jun.
Houby v únoru   
 
Podle kalendáře, by měla být tuhá zima. V den, kdy píši tento příspěvek, je 10°C. Celý prosinec a leden, až na pár výjimek, bylo teplo. V rohu pod okapem na místní sokolovně vyvedly vrabci mladé. V lese léta různý hmyz a klíšťata skáčí na člověka jako na jaře. Také rostou houby. Není to blbost, jak si někteří myslíte, co tedy roste. Liška nálevkovitá, čirůvka fialová , čirůvka dvoubarvá, opěnka měnlivá. Pokud zůstanou v příštích dnech vysoké teploty, můžeme očekávat, že porostou hřiby. Celá tato situace s počasím, mi připomíná rok 1947. Podle pamětníků bylo v únoru teplo, že se dalo sít obilí. Pak přišlo obrovské sucho.
 
 Lon.Jun.

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
 
S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci únoru oslavují svá životní jubilea.
 
Zvláště pak přejeme:
 
paní    Julii    HÁJKOVÉ
paní    Pavle  HEGEROVÉ
paní    Lence  HORKÉ 

       
                               Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání.
 
Vítáme mezi námi
 
Koncem loňského roku se manželům Karasovým narodila dceruška
 
Barbora  KARASOVÁ
 
Rodičům blahopřejeme a malé Barborce přejeme v životě jenom to nejlepší.
 
 ************************************************************************************
 
Zaplatili jste už poplatky?
Odpady – 365,- Kč/osoba a rok; pes – 50,- Kč; Zpravodaj – 50,- Kč
Na pokladně obce do 28. února 2007, nebo převodem na účet
 
************************************************************************
 
Ordinace MUDr. Mádrové v Omicích:
 
  14. března 2007 
18. dubna 2007 
 
===========================================================================
OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E 10651. Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č. 546412816, fax. 546412033, e-mai:  ucetni@omice.cz 

 

Počet zobrazení: 1985