Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Správní poplatky

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Obecní úřad > Obecní poplatky > Správní poplatky >

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích 

 Obec Omice vybírá následující správní poplatky:

Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů(soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidence nebo listin za každou i započatou stránku v českém jazyce 30 Kč

Od poplatku podle této vyhlášky je osvobozeno ověřování listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnicích národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého bydliště na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro jazyk český. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce. Poplatku nepodléhá ověření prvního stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§23 zákona ČNR č. 337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka 30 Kč

Od poplatku podle písmena a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných provedení zákona č. 255/1946Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození ve znění zákona č. 101/1964 Sb.. Podle písmene b) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny(apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Za přihlášení k trvalému pobytu osoby starší 15let 50,- Kč
Výpis údajů z informačního systému z KN 50,- Kč

Za úkony vyplývající ze zákona č. 50/1976Sb., stavební zákon

Vydání rozhodnutí k napojení sousední nemovitosti k napojení na místní komunikace potřebné k vydání stavebního povolení 200 Kč

Místní šetření(komisionální řízení) pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení

  1. za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu 100 Kč
  2. za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních dnech 150 Kč
  3. za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dne pracovního klidu a státem uznávaných svátků 300 Kč

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelných pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dále místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992Sb., o katastru nemovitostí České republiky(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996Sb., místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížnosti podle vládní vyhlášky č.150/1958 Ú.I., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a místní šetření v přestupkovém řízení podle zákona ČNR č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a při požádání příslušníků Policie ČR a HZS o pomoc nebo informace.

Za úkony v oblasti ochrany ŽP
Vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a vydání opatření k výsadbě náhradních dřevin 100 Kč

Počet zobrazení: 2155