Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Povinné informace

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinné informace >

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Oficiální název: Obec Omice
 2. Důvod a způsob založení 
  Postavení obce upravuje zejména  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Má vlastní majetek, se kterým hospodaří. Obec je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Působnost obce je rozdělena na samostatnou (týká se záležitostí, které obec spravuje samostatně) a přenesenou (týká se záležitostí výkonu státní správy, které byly orgánům obce svěřeny zákonem a vykonávají ji v obvodu své působnosti). Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3. Organizační struktura

 

Starosta:

Petr Kadela

Místostarosta:

Bc. Libuše Štěpánská

Členové zastupitelstva:

Luboš Hájek
David Karas
Ing. Zbyněk Holešovský

Radek Bukovský
Bc. Jitka Kutlvašrová
Mgr. Lenka Horká
Ing. Věra Novotná

Komise finanční:

Ing. Holešovský Zbyněk
Ing. Novotná Věra
Bc. Kutlvašrová Jitka

Komise kontrolní:

Bukovský Radek
Hájek Luboš
Karas David

Příspěvkové organizace zřízené obcí:

Mateřská škola Omice, příspěvková organizace 

Organizační složky obce:

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Omice

Místní knihovna Omice

4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obce Omice
Tetčická 51
664 41 Troubsko

    4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Omice
Tetčická 51
664 41 Troubsko

    4.3 Úřední hodiny

Podatelna, pokladna

Pondělí: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00

Středa: 8.00 -1 2.00  - 13.00 - 17.00

       4.4 Telefonní čísla

Starosta obce Omice
Petr Kadela
Tel: 546 412 816
Fax: 546 412 033
Mobil: 602 567 351
e-mail: starosta@omice.cz

Místostarosta obce Omice:
Bc. Libuše Štěpánská

Tel: 546 412 816
Fax: 546 412 033
Mobil:739 495 692

Evidence obyvatel, pokladní, referent státní správy a samosprávy, vidimace, legalizace:
Tel: 546 412 816
Fax: 546 412 033
Mobil: 602 169 872

Účetní: Milena Hutirová
Tel: 546 412 033
e-mail: ucetni@omice.cz

Údržba zeleně, obecních komunikací, správce:

Pavel Beránek

mobil: 606 076 536

 
4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové schránky

www.omice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@omice.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 14626514/0600, Moneta Money Bank

Pro správnou indentifikaci platby prosím používejte tyto symboly: 
variabilní symbol = číslo popisné
specifický symbol = 0
konstatní symbol = 0308

6. IČO 

00488232

7. DIČ

CZ00488232

8. Dokumenty

  8.1 Územní plán (viz. Územně plánovací dokumentace)

        Výhled obce Omice 2019-2020 (viz úřední deska)

 8.2 Rozpočet

       Rozpočet obce Omice 2015

       Rozpočet obce Omice 2016

       Rozpočet obce Omice 2017

       Rozpočet obce Omice 2018   (všechny rozpočty obce jsou umístěny na úřední desce)

8.3 Rozpočtové opatření

      Rozpočtové opatření č. 1/2018

      Rozpočtové opatření č. 2/2018

      Rozpočtové opatření č. 3/2018

                                                    (všechna rozpočtová opatření viz. úřední deska)

8.4. Příspěvkové organizace

Rozpočet nákladů a výnosů na provoz na rok 2018

Střednědobý výhled na rok 2019-2020

                                                             (viz. úřední deska)

 

8.5. Závěrečný účet obce Omice za rok 2016

       Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

       Závěrečný účet za rok 2016

      Rozpočet 2016

      Rozpočtové opatření č.1 až č.12

                                                                       ( viz úřední deska)

     8.6. Účetní závěrka obce Omice

9. Žádosti o informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze požadované informace získat na Úřadu obce Omice, a to:
- ústně - v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 17.00 hodin 
- písemně poštou na adresu: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Omice p. Troubsko
- osobně předáním na podatelně úřadu
- telefonicky na tel. čísle 546 412 816
- elektronickou podatelnou – podatelna@omice.cz
- datovou schránkou – ID DS a3ebiyu

Žádost musí obsahovat zákonné náležitosti dle §14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím – kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, identifikaci žadatele

- u fyzických osob – jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu

- u právnických osob – název, identifikační číslo, adresa sídla

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Na podatelně Obecního úřadu Omice

 • 11. Opravné prostředky

  Pokud obec žádosti o informaci, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na Obecním úřadě Omice, který odvolání spolu se spisovým materiálem postoupí nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

 • 12. Formuláře

 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 • 14. Předpisy

 • 15. Úhrady za poskytování informací

 • 16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzory licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

                 Výroční zpráva za rok 2017

                            (obecní úřad-povinné informace-vvýroční zprávy)

 

 


 

 


Počet zobrazení: 533