Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Obecní knihovna Omice

Kontakt

Obecní knihovna Omice
Brněnská 18
Omice
664 41 Troubsko

Půjčovní doba 

Středa  17:30 – 19:00
Pátek    17:30 – 19:00

Web

Zřizovací listina

OBEC OMICE 664 41 p. Troubsko


Z ř i z o v a c í l i s t i n a


Obec OmiceZřizuje na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 6. 2001 č.j. 6 – 12/01
Podle par. 84 odst. 2 písmeno e) zákona č. 128/200 Sb. O obcích (obecní zřízení) a par. 14 odst. 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a zejména § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svoji vlastní organizační složku bez právní subjektivity :

Místní knihovnu


jako organizační složku obce a vydává pro ni tuto zřizovací listinu, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce.

I.
Zřizovatel

Obec Omice
Tetčická 51 IČO: 488232
664 41 p. Troubsko Okres: Brno – venkov


II.
Organizační složka

Místní knihovna
Brněnská 18, Omice Okres: Brno - venkov
III.
Vymezení účelu a předmětu činnosti

1) Půjčování knih, evidence knih a čtenářů, odpisy knih, spolupráce s obcí při nákupu nových knih. Zpracovávat výkazy o činnosti knihovny.IV.
Jmenování vedoucího organizační složky, stanovení jeho povinností a označení osob oprávněných jednat za organizační složku.

1) Vedoucí organizační složky je jmenována paní

Svatava Paterová, Dolny 207, Omice


VI
Vymezení doby, na kterou je organizační složka zřízenaOrganizační složka Místní knihovna je zřízena na dobu neurčitou. Její eventuelní zrušení je možné provést usnesením Zastupitelstva obce.


VII
Závěrečné ustanovení

Tato zřizovací listina organizační složky Místní knihovny obce Omice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003.

…………………………………
starosta obce Omice

http://obecni-knihovna-omice.webnode.cz/

 

Počet zobrazení: 1524