Mobilní rozhlas

 
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Provozní řád

Dobečková navigace: Úvodní stránka > Zájmová sdružení > T.J. Sokol > Nové víceúčelové hřiště > Provozní řád >
Nová stránka 1

Provozní řád multifunkčního hřiště  

   (Malého hřiště)

TJ Sokol Omice    Brněnská 36               66441 Omice     IČ: 70983488

--------------------------------------------------------------------------------------------------sokolomice@email.cz            www.omice.cz

 

Využívání hřiště

1. Provozovatelem víceúčelového hřiště je TJ Sokol Omice.

2. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správců hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

3. Hřiště je určeno k provozování těchto míčových her: tenis, volejbal, fotbal, nohejbal a basketbal.

4. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny po dohodě se správci.

5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů k ochraně zdraví a majetku.

Provoz a správa hřiště

1.       Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí správcům hřiště. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště a po ukončení činnosti za úklid a uvedení sportoviště do původního stavu (včetně upravení plochy kartáčem, který je uložený ve skladu materiálu na hřišti). 

2.       Klíče se po ukončení činnosti ihned vrací správci, od kterého jsou zapůjčeny.

3.       Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná od 1. dubna a bude ukončen 30. listopadu. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz.

4.       Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště PO-NE 8.00 - 22.00 hod. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů.

5.       V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.

 

 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1.       V areálu hřiště je zakázáno:

-          jakékoli znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy

-          odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

-          vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi - kopačky, boty s hroty (tretry), s podpatkem

-          manipulovat s ostrými předměty

-          jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

-          pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby určené pro dozor

-          přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

-          konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu

-          vstupovat podnapilým osobám

-          rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu

-          odhazování žvýkaček na povrch hřiště

-          provádění jakékoliv činnosti, která není v souladu s účelem provozování areálu.

2. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.

3.  Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.

Další ustanovení

1.       Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat policii.

2.       Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou v areálu sportoviště a na webových stránkách TJ Sokol Omice (www.omice.cz).   

----------------------------------------------------------------------------------------------V případnými dotazy se obracejte budˇna správce kurtů nebo na adresu:  sokolomice@email.cz 

 

 

 

Ceník pronájmu

Pro členy TJ Sokol Omice

-Na hřiště mohou vstoupit pouze osoby TJ Sokol Omice , kteří mají zaplacené členské příspěvky pro příslušný kalendářní rok.

Dospělí  300,-Kč /Děti do 18 let 100,-Kč/Důchodci nad 65 let 100,-Kč

-Osoby, které budou sportoviště využívat, jsou povinni odpracovat ročně 10 hodin brigádnických prací na údržbě hřiště (Sokolovny) a dodržovat provozní řád. Hodiny jsou přenosné pro rodinné příslušníky a netýkají se dětí do 15 let. 

-Pokud nebudou mít tyto hodiny odpracované, platí pro ně sazba jako pro nečleny (viz Komerční využívání). 

-Na stránkách a na Malém hřišti je vyvěšen závazný časový rozvrh, kde jsou vyhrazeny časy pro jednotlivé zájmové skupiny.

- V ostatní dobu je hřiště volné pro využívání členy Sokola a platí zde pravidla viz. komerční využívání. Hřiště je zamčené a klíče jsou uloženy u těchto pověřených osob:

Vladimír Kalovský, Martin Londýn, Zdena Janoušová, Petra Čížková, Radek Bukovský, Vojtěch Křivánek. Tyto osoby půjčují klíče případným zájemcům a seznámí je s provozním řádem sportoviště. 

 

 

Sponzoři výstavby hřiště

- zdarma i pro rodinné příslušníky. Hrací  čas si předem musí zapsat a tím ho blokovat na www.omice.cz /zájmová sdružení/ T.J. Sokol/ nové víceúčelové hřiště/  online rezervace /.

Komerční využívání

Tenis a badminton je zpoplatněn částkou 100,-Kč/hod (za kurt) pro nečleny a 50,-Kč/hod (za kurt) pro členy. Hra nečlena s členem oddílu +20,-Kč/hod.

Skupinové hry jako nohejbal, volejbal je zpoplatněn částkou 100,-Kč/hod (za kurt) pro nečleny, pro členy zdarma. Hra nečlena s členy oddílu +20,-Kč.

 

Rezervace:

-Každý uživatel mimo blokované hodiny se musí svůj hrací čas předem zapsat a tím ho blokovat na www.omice.cz /zájmová sdružení/ T.J. Sokol/ nové víceúčelové hřiště/  online rezervace / .

-Dále je možná přes pověřené osoby nebo e-mail sokolomice@email.cz .

Za výběr peněz odpovídá osoba, která půjčí klíče a peníze předá vždy první pondělí v měsíci po tel. domluvě pokladní Sokola Zdeně Janoušové.

 

 

 

Blokované hodiny pro sokolské kroužky:

Út:    17:00-18:30 Tenis děti

Út:    18:30-20:00  Mladí volejbal/nohejbal

St:    18:00–20:00 Cvičení ženy

Čt:   18:00-19:30 Volejbal mix pro ženy a muže

Pá:   17:00–20:00 Nohejbal

Ne:  17:00–20:00 Nohejbal

 

PS: Všem se omlouváme za povinný zápis a blokaci hodin, které jsme museli zavést jako ochranu před návštěvníky, kteří se snažili vyhnout placení.

Počet zobrazení: 2858